Trang chủ » Tiếng anh lớp 7. Unit 10. Sources of energy. Project

Tiếng anh lớp 7. Unit 10. Sources of energy. Project

1. Look at the slogans. How are they used? Why are they important?
 
(Nhìn vào những khẩu hiệu. Chúng được sử dụng như thế nào? Tại sao chúng quan trọng?)
 
Tiếng anh lớp 7. Unit 10. Sources of energy. Project
 
– Going out? Turn it off! 
 
– Save energy today for a safer tomorrow!
 
It is used to remind people save energy.
 
Tạm dịch:
 
– Đi ra ngoài? Tắt nó!
 
– Tiết kiệm năng lượng hôm nay cho một ngày mai an toàn hơn!
 
Nó được sử dụng để nhắc nhở mọi người tiết kiệm năng lượng.
 
2. Write simple slogans in groups about how to save energy. They may be accompanied by pictures.
 
(Viết những khấu hiệu đơn giản trong nhóm về cách bảo vệ môi trường. Chúng có thể được kết hợp với tranh)
 
Tiếng anh lớp 7. Unit 10. Sources of energy. Project
 
Tạm dịch:
 
– Tắt ti vi khi bạn không xem.
 
– Tắm vòi sen thay vì tắm bồn.
 
– Đừng để cửa tủ lạnh mở.
 
 
 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top