Trang chủ » Tiếng anh lớp 7. Unit 11. Travelling in the future. A closer look 2

Tiếng anh lớp 7. Unit 11. Travelling in the future. A closer look 2

1. Listen again to part of the conversation What words do Phuc, Veronica and Mai use when talking about the future? Complete the rules in the box.
 
(Nghe lại phần đàm thoại. Những từ nào mà Phúc, Veronica, Mai sử dụng khi nói về tương lai? Hoàn thành các quy luật trong khung)
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
Tiếng anh lớp 7. Unit 11. Travelling in the future. A closer look 2
 
Hướng dẫn giải:
Tiếng anh lớp 7. Unit 11. Travelling in the future. A closer look 2
 
2. Rearrange the words to make sentences.
 
(Sắp xếp lại những từ để tạo thành câu)
 
Tiếng anh lớp 7. Unit 11. Travelling in the future. A closer look 2
 
Hướng dẫn giải:
 
1. People won’t use flying cars until the year 2050.
 
2. Do you think the fuel price will increase next month?
 
3. The mail won’t arrive until next week.
 
4. I don’t think he will take the new position.
 
5.  We will use more solar energy in the future.
 
Tạm dịch:
 
1. Cho đến năm 2050 người ta mới sử dụng xe bay.
 
2. Bạn có nghĩ giá nhiên liệu sẽ tăng vào tháng tới không?
 
3. Thư sẽ đến vào tuần tới.
 
4. Tôi không nghĩ anh ấy sẽ đảm nhận vị trí mới.
 
5. Chúng ta sẽ dụng nhiều năng lượng mặt trời hơn trong tương lai.
 
3. Minh Due is asking a fortune-teller about his future. Complete the sentences with the correct form of "will".
 
(Minh Đức đang hỏi thầy bói về tương lai anh ta. Hãy hoàn thành các câu với hình thức đúng của “will”)
 
Tiếng anh lớp 7. Unit 11. Travelling in the future. A closer look 2
 
Hướng dẫn giải:
 
1.  Will I be              
 
2. will be            
 
3. Will I be                  
 
4. will be
 
5. will I be              
 
6. won’t be        
 
7. wil travel
 
Tạm dịch:
 
Minh Đức: Con sẽ thành công không?
 
Thầy bói: Đúng vậy, con sẽ là một người thành công.
 
Minh Đức: Con sẽ hạnh phúc không?
 
Thầy bói: Có, con sẽ hạnh phúc.
 
Minh Đức: Con sẽ nổi tiếng chứ?
 
Thầy bói: Không, con không quá nổi tiếng. Nhưng con sẽ di du lịch nhiều.
 
Minh Đức: Ồ, thật hay!
 
4. Complete the sentences with possessive pronouns. Look at the example.
 
(Hoàn thành các câu với đại từ sở hữu. Nhìn vào ví dụ)
 
Tiếng anh lớp 7. Unit 11. Travelling in the future. A closer look 2
 
Hướng dẫn giải:
 
1. —> This computer is theirs.
 
1. —» The black bike is mine
 
2. —> These shoes are his.
 
3. —> The cat is Veronica’s.
 
5. —> The picture is ours.
 
Tạm dịch:
 
1. Đây là máy tính của Thu và Mon.
 
1. Xe đạp của tôi màu đen.
 
2. Đây là giày của anh ấy.
 
5. Đó là bức tranh của chúng tôi.
 
5. GAME
 
Now, choose any five things you can see in the classroom. Make sentences about them.
 
(Bây giờ, chọn bất kỳ năm điều bạn có thể nhìn thấy trong lớp học. Tạo câu về chúng.)
 
Tiếng anh lớp 7. Unit 11. Travelling in the future. A closer look 2
 
Hướng dẫn giải:
 
1. The tables are students’. 
 
2. The board is ours. 
 
3. The chairs are students’. 
 
4. The ruler is teacher’s. 
 
5. This bag is mine. 
 
Tạm dịch:
 
1. Những cái bàn là của học sinh.
 
2. Bảng là của chúng ta.
 
3. Ghế là của học sinh.
 
4. Cây tliước này là của giáo viễn.
 
5. Túi này của tôi.
 
 
 
 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top