Trang chủ » Tiếng anh lớp 7. Unit 11. Travelling in the future. Communication

Tiếng anh lớp 7. Unit 11. Travelling in the future. Communication

1. What problems with transport do you have? With a partner, discuss and make a list.
 
(Em có những vấn đề giao thông gì? Làm cùng bạn học, thảo luận và lập một danh sách)
 
Hướng dẫn giải:
 
traffic jam
 
traffic accident 
 
Tạm dịch:
 
kẹt xe
 
tai nạn giao thông
 
2. Now read this case study and article about transport problems in Wonderland. Underline all the problems you can find.
 
(Đọc trường hợp và mục báo nói về những vấn đề giao thông ở Wonderland. Gạch dưới những vấn đề mà em có thể tìm được)
 
Tiếng anh lớp 7. Unit 11. Travelling in the future. Communication
 
Hướng dẫn giải:
 
Hướng dẫn giải:
 
– biggest city without a metro or skytrain
 
– the city is getting gridlocked
 
– there are too many cars (10 million in traffic every day) and more cars are coming
 
– serious pollution
 
– fewer buses
 
Tạm dịch:
 
Wonderland là một thành phố lớn nhất mà không có hệ thống tàu ngầm hoặc tàu trên không! Thành phố này, có 26 triệu dân, ngày càng giao thông kẹt cứng.
 
Mỗi ngày có hơn 1000 xe ô tô mới tham gia giao thông. Thành phố đang đối mặt với những vấn đề ô nhiễm nghiêm trọng. Có ít xe buýt hơn trước đây, và gần 10 triệu xe hơi chạy vào và vòng quanh Wonderland mỗi ngày!
 
Tiếng nói địa phương
 
“Đúng, xe đạp đó là của tôi. Tôi từng lái xe hơi đến chỗ làm. Nhưng nó mất đến 2 giờ! Bây giờ tôi đạp xe đạp. Giao thông quá tệ đến nỗi đạp xe nhanh hơn! Nhưng, xe hơi lại gây ô nhiễm rất nhiều. Tôi không biết sẽ làm gì trong tương lai!
 
Adri Prakoso, Wonderland
 
– thành phố lớn nhất mà không có hệ thống tàu ngầm hoặc tàu trên không
 
–  thành phố sẽ bị kẹt cứng giao thông
 
– có quá nhiều xe hơi (10 triệu lượt giao thông mỗi ngày) và nhiều hơn nữa vào thời gian tới
 
– ô nhiễm nghiêm trọng
 
– có ít xe buýt hơn
 
3. In groups, think of a future means of transport that will help people in Wonderland Brainstorm your  ideas below.
 
(Làm theo nhóm, nghĩ về những phương tiện giao thông trong tương lai sẽ giúp người ở Wonderland. Động não những ý kiến của em bên dưới.)
 
Tiếng anh lớp 7. Unit 11. Travelling in the future. Communication
Hướng dẫn giải:
 
Means of transport : flying car 
 
What kind of energy will it use?
 
Solar energy.
 
What will it look like?
 
It looks like normal car.
 
What technology will it use?
 
It will use modem technology, sss, to help people not crash in the sky.
 
Where can people use it?
 
People can use it in the sky.
 
How many people can it transport?
 
Most people. 
 
Tạm dịch:
 
Phương tiện giao thông: xe bay
 
Nó sẽ sử dụng năng lượng nào ?
 
Năng lượng mặt trời.
 
Nó trông như thế nào?
 
Nó trông như xe hơi bình thường.
 
Nó sẽ sử dụng công nghệ gì?
 
Nó sẽ sử dụng công nghệ hiện đại, hệ thống an toàn trên không, để giúp mọi người không va chạm vào nhau trên không trung.
 
Người ta sử dụng nó ở đâu?
 
Người ta có thể sử dụng nó trên trời.
 
Nó có thể vận chuyển bao nhiêu người?
 
Hầu hết mọi người.
 
4. Present your solutions to the class. As you listen to other groups, write your comments in the table below.
 
(Trình bày những giải pháp cho lớp nghe. Khi em nghe những nhóm khác, viết bình luận trong bảng bên dưới)
Tiếng anh lớp 7. Unit 11. Travelling in the future. Communication
 
 
Tiếng anh lớp 7. Unit 11. Travelling in the future. Communication
 
 
 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top