Trang chủ » Tiếng anh lớp 7. Unit 12. An overcrowed world. Skills 2

Tiếng anh lớp 7. Unit 12. An overcrowed world. Skills 2

1. Look at the film poster below. What do you think the film is about?
 
(Nhìn vào áp phích phim bên dưới. Em nghĩ bộ phim nói về gì?)
 
Tiếng anh lớp 7. Unit 12. An overcrowed world. Skills 2
 
 
 
Hướng dẫn giải:
 
– Have you ever seen this film?
 
– What is it about?
 
– Who is the main character?
 
– Where do you think the story happens?
 
Tạm dịch:
 
– Bạn đã bao giờ xem phim này chưa?
 
– Nó nói về chủ đề gì?
 
– Ai là nhân vật chính?
 
– Bạn nghĩ câu chuyện xảy ra ở đâu?
 
2. Listen to the film review and check your
 
(Nghe đánh giả phim và kiểm tra ý kiến của em)
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
Tiếng anh lớp 7. Unit 12. An overcrowed world. Skills 2
 
Audio script:
 
The film Slumdog Millionaire is based on a book called Q & A, written by Vikas Swarup. It’s about a young man from an Indian slum who wins a lot of money on an India game show. However, the producers of the show think it is impossible for a boy from the slums – a 'slumdog' – to be so smart. They are sure he cheated.
 
The film looks beautiful. It’s full of emotion, and it’s much more gripping than other films I’ve seen. Five stars!
 
Dịch Script:
 
Bộ phim Slumdog Millionaire dựa trên một cuốn sách có tên là là Giải Đáp, được viết bởi Vikas Swarup. Đó là về một người đàn ông trẻ tuổi từ một khu ổ chuột Ấn Độ, người đã thắng rất nhiều tiền trên một chương trình trò chơi ở Ấn Độ. Tuy nhiên, các nhà sản xuất của chương trình nghĩ rằng không thể cho một cậu bé từ khu ổ chuột – một 'kẻ trượt tuyết' – mà quá thông minh. Họ chắc chắn anh ta lừa dối.
 
Bộ phim rất tuyệt. Nó tràn đầy cảm xúc, và nó hấp dẫn hơn nhiều so với những bộ phim khác mà tôi đã xem. Năm sao!
 
3. Listen again and answer the questions.
 
(Nghe lần nữa và trả lời các câu hỏi.)
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
Tiếng anh lớp 7. Unit 12. An overcrowed world. Skills 2
Hướng dẫn giải:
 
1. – The film is based on a book called Q & A.
 
2.  – The main character of the film is a boy from an Idian slum.
 
3. – He wins a lot of money on an Idian game show.
 
4. – Because he is a boy from the slum.
 
5. – The film looks beautiful, is full of emotion and is gripping.
 
Tạm dịch:
 
1. Câu chuyện bắt đầu từ đâu?
 
– Phim dựa theo một cuốn sách được gọi là Q & A.
 
2. Ai là nhân vật chính trong phim?
 
 – Nhân vật chính trong phim là một chàng trai từ một khu ổ chuột Ấn Độ.
 
3. Điều bất thường gì đã xảy ra với chàng trai trẻ?
 
– Anh ấy thắng được nhiều tiền trong một chương trình trò chơi Ấn Độ.
 
4. Tại sao những nhà sản xuất nghĩ rằng anh ấy không thông minh?
 
– Bởi vì anh ấy là một chàng trai từ khu ổ chuột.
 
5. Người đánh giá nghĩ gì về bộ phim?
 
– Phim đẹp, đầy tình cảm và hấp dẫn.
 
4. Read the passage about the slum featured in 'Slumdog Millionaire' Underline the words/ phrases to describe Dharavi slum and to show the changes in its population.
 
(Đọc đoạn văn về khu ổ chuột trong phim “Tỷ phú ổ chuột”)
 
Tiếng anh lớp 7. Unit 12. An overcrowed world. Skills 2
 
Tạm dịch:
 
Dharavi nằm ở Ấn Độ. Nó là một trong những khu ổ chuột lớn nhất trên thế giới.
 
Ngày nay, dân sô" của Dharavi là hơn 1 triệu người. Đó là cao hơn vào năm 1890. Sau đó Dharavi là một ngôi làng chài với dân số vài ngàn người.
 
Vào năm 1950 dân số khoảng một trăm ngàn người. Kể từ đó, Dharavi ngày càng tăng!
 
5. Look at the chart below. It shows the population change in Ho Chi Minh City over the past 30 years. Write a short paragraph describing the change. Use the passage in 4 to help you.
 
(Nhìn vào bảng bên dưới. Nó cho thấy dân số thay đổi ở Thành phố Hồ Chí Minh hơn 300 năm qua. Viết một đoạn văn ngắn miêu tả những thay đổi. Sử dụng đoạn văn trong phần 4 để giúp em)
 
Tiếng anh lớp 7. Unit 12. An overcrowed world. Skills 2
 
Hướng dẫn giải:
 
Ho Chi Minh city is in the South of Vietnam. It’s the biggest city of Vietnam.
 
Today, the population is over 7 million people. It is bigger than in 1979. The population is just about 3 million people in 1979. It increases double.
 
Tạm dịch:
 
Dân số tăng ở Thành phố Hồ Chí Minh.
 
Thành phố Hồ Chí Minh nằm ở miền Nam Việt Nam. Nó là thành phố lớn nhất Việt Nam. Ngày nay, dân số hơn 7 triệu người. Nó lớn hơn vào năm 1979. Dân số chỉ khoảng 3 triệu người vào năm 1979. Nó đã tăng lên gấp đôi.
 
 
 
 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top