Trang chủ » Tiếng anh lớp 7. Unit 8. Films. Communication

Tiếng anh lớp 7. Unit 8. Films. Communication

1. Listen to the conversation and fill in the blanks with the words you hear.
 
(Nghe bài đàm thoại và điền vào chỗ trống với những từ em nghe được)
 
Click tại đây để nghe:
 
 
Tiếng anh lớp 7.  Unit 8. Films. Communication
 
Hướng dẫn giải:
 
(1)  survey                               
 
(2) actor                
 
(3) Tom Cruise
 
(4) actress                                                  
 
(5) Angelina Jolie
 
Tạm dịch:
 
Nick: Xin lỗi Dương. Mình đang làm một cuộc khảo sát về những diễn viên yêu thích. Minh hỏi bạn vài câu hỏi được không?
 
Dương: Được thôi. Cứ hỏi đi Nick.
 
Nick: Bạn nghĩ ai là diễn viên nam hay nhất?
 
Dương: Đó là Tom Cruise.
 
Nick: Và bạn nghĩ ai là diễn viên nữ hay nhất?
 
Dương: Mình nghĩ là Angelina Jolie.
 
Nick: Cảm ơn nhé.
 
2. Work in groups of six or eight. Each student chooses one of the following sets of survey questions.
 
(Làm theo nhóm từ 6-8 người. Mỗi học sinh chọn một trong những nhóm câu hỏi khảo sát sau)
 
 
Tiếng anh lớp 7.  Unit 8. Films. Communication
 
Tiếng anh lớp 7.  Unit 8. Films. Communication
Tiếng anh lớp 7.  Unit 8. Films. Communication
 
Survey on favourite actors 
 
(1) Who do you think is the best actor?
 
(2) Who do you think is the best actress?
 
Survey on the best films
 
(1) What is the best film you’ve seen recently?
 
(2) Who did it star?
 
Survey on action films 
 
(1) Do you enjoy action films?
 
(2) Is it OK for young kids to see violence on TV?
 
Survey on cartoons 
 
(1) Do you like to watch cartoons?
 
(2) Who is your favourite character?
 
Tạm dịch:
 
Khảo sát về diễn viên yêu thích
 
(1) Bạn nghĩ ai là nam diễn viên hay nhất?
 
(2) Bạn nghĩ ai làm nữ diễn viên hay nhất?
 
Khảo sát về những phim hay nhất
 
(1) Bộ phim hay nhất mà cậu xem gần đây là gì?
 
(2) Ai đóng phim đó?
 
Khảo sát về phim hành động
 
(1) Bạn thích phim hành động không?
 
(2) Trẻ em nhỏ xem cảnh bạo lực trên ti vi có được không'?
 
Khảo sát về phim hoạt hình
 
(1) Bạn có thích xem phim hoạt hình không?
 
(2) Ai là nhân vật yêu thích của bạn?
 
 
Tiếng anh lớp 7.  Unit 8. Films. Communication
Tiếng anh lớp 7.  Unit 8. Films. Communication
 
3. Make notes of your results.
(Làm những ghi chú cho kết quả của em.)
 
Tiếng anh lớp 7.  Unit 8. Films. Communication
 
+ Survey about favourite actors 
– Most people I have surveyed think Tom Hanks is the best actor.
 
– About half of the people I have surveyed thinks Julia Roberts, Truong Ngoc Anh, Kate Winslet are the best actress '
 
– Almost no one I have surveyed think Minh Hang is the best actress.
 
+ Survey about acton films 
 
– Most people I have surveyed don’t like the action films.
 
– About half of the people I have surveyed like the action films.
 
– Only one person likes the action films.
 
– Almost no one I have surveyed agree that it is ok for young kids to see violence on TV.
 
+ Survey about the best film 
 
– Most people think that Titanic is the best film.
 
– Some of them think that Forrest Gump is the best film.
 
+ Survey about cartoons 
 
– Most people I have surveyed like to watch cartoons.
 
– About half of the people I have surveyed like Tom & Jerry characters.
 
Tạm dịch:
 
+ Khảo sát về diễn viên yêu thích
– Hầu hết mọi người mà tôi khảo sát nghĩ Tom Hanks là  nam diễn viên xuất sắc nhất.
 
– Khoảng một nửa số người mà tôi khảo sát nghĩ rằng Julia Roberts, Trương Ngọc Anh, Kate Winslet là  nữ diễn viên xuất  sắc nhất.
 
– Thực ra chẳng ai mà tôi đã khảo sát nghĩ Minh Hằng là nữ diễn viên xuất sắc nhất.
 
+ Khảo sát về phim hành động
 
– Hầu hết mọi người mà tôi khảo sát không thích phim hành dộng.
 
– Khoảng một nửa s người mà tôi khảo sát thích phim hành động.
 
– Chỉ một người thích phim hành động.
 
– Thực ra chẳng ai mà tôi đã khảo sát đồng ý là tốt cho những đứa trẻ xem phim bạo lực chiếu trên ti vi.
 
+ Khảo sát về phim hay nhất
 
– Hầu hết mọi người nghĩ rằng Titanic là phim xuất sắc nhất.
 
– Một vài người trong số họ nghĩ rằng phim Forrest Gump là phim xuất sắc nhất.
 
+ Khảo sát về phim hoạt hình
 
– Hầu hết mọi người mà tôi khảo sát thích xem phim hoạt hình.
 
– Khoảng một nửa số người mà tôi khảo sát thích nhân vật Tom và Jerry.
 
4. Join another group. Report your results to those group members.
 
(Tham gia một nhóm khác. Báo cáo kết quả của em cho những thành viên nhóm đó.)
 
 
 
 
 
 
 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top