Trang chủ » Tiếng anh lớp 7. Unit 8. Films. Skills 2

Tiếng anh lớp 7. Unit 8. Films. Skills 2

1. Nick and his father are talking about Tom -anks, a Hollywood film star. Listen to their conversation and correct the following statements.
 
(Nick và ba anh ta đang nói về Tom Hanks, một ngôi sao phim Hollywood. Nghe đoạn đối thoại của họ và sửa những câu sau.)
 
Click tại đây để nghe:
 
 
Tiếng anh lớp 7.  Unit 8. Films.  Skills 2
 
Hướng dẫn giải:
 
1. Tom Hanks is Nick’s father’s favourite film star.
 
2. Tom Hanks isn’t a handsome actor.
 
3.  Tom Hanks has won two Oscars.
 
Tạm dịch:
 
1. Tom Hanks là ngôi sao điện ảnh mà ba của Nick yêu thích.
 
2. Tom Hanks là diễn viên không đẹp trai.
 
3.  Tom Hanks đã giành được hai giải Oscar.
 
Audio script:
 
Nick: Who is your favourite film star, Dad?
 
Dad: Tom Hanks, of course.
 
Nick: Tom Hanks? Who is he?
 
Dad: He is one of the most famous and richest actors in Hollywood.
 
Nick: Really? Has he won any awards?
 
Dad: Yes, he has won the Oscar for Best Actor twice
 
Nick: Two Oscars? Amazing! He must bẹ very handsome!
 
Dad: No, he isn’t, he isn’t an atttractive actor, compared to other actors in Hollywood. However, most critics say that he is one of the best actors. Nick: What kind of roles does he often play?
 
Dad: He often plays serious roles such as a soldier in Saving Private Ryan, or a lawyer who has AIDS in Philadelphia. He also appears in many other entertaining films such as Bachelor Party, The Man With One Red Shoe, etc.
 
Nick: Can you recommend one of his best films?
 
Dad: Of course, You’ve Got Mail. It’s one of the biggest comedies of the 1990s.
 
Dịch Script:
 
Nick: Ai là ngôi sao điện ảnh yêu thích của bạn, bố?
 
Bố: Tom Hanks, tất nhiên rồi.
 
Nick: Tom Hanks? Anh ta là ai?
 
Bố: Anh ấy là một trong những diễn viên nổi tiếng và giàu nhất ở Hollywood.
 
Nick: Thật sao? Anh ấy đã giành được giải thưởng nào chưa?
 
Bố: Vâng, anh ấy đã giành giải Oscar cho Nam diễn viên xuất sắc nhất hai lần về
 
Nick: Hai giải Oscar? Kinh ngạc! Anh ta phải rất đẹp trai!
 
Bố: Không, anh ấy không phải, anh ấy không phải là diễn viên hấp dẫn, so với các diễn viên khác ở Hollywood. Tuy nhiên, hầu hết các nhà phê bình nói rằng ông là một trong những diễn viên tốt nhất.
 
Nick: Anh ấy thường đóng vai trò gì?
 
Bố: Anh thường đóng vai trò nghiêm trọng như một người lính trong Saving Private Ryan, hoặc một luật sư AIDS ở Philadelphia. Anh cũng xuất hiện trong nhiều bộ phim giải trí khác như Bachelor Party, The Man With One Red Shoe, v.v.
 
Nick: Bố có thể giới thiệu một trong những bộ phim hay nhất của anh ấy không?
 
Dad: Tất nhiên, Con xem Got Mail. Đó là một trong những phim hài lớn nhất của thập niên 1990.
 
2. Listen again. Answer the questions below.
 
(Nghe lại. Trả lời các câu hỏi bên dưới)
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
Tiếng anh lớp 7.  Unit 8. Films.  Skills 2
Hướng dẫn giải:
 
1. He has won the Oscar for Best Actor twice.
 
2. They say he is one of the best actors in Hollywood.
 
3. He plays the role of a soldier in Saving Private Ryan.
 
4. Because it is one of the best comedies in the 1990s.
 
Tạm dịch:
 
1. Tom Hanks đã hai lần giành được giải Oscar nào?
 
– Anh ta đã hai lần giành được Giải thưởng Oscar cho Diễn viên nam xuất sắc nhất.
 
2. Các nhà phê bình nói gì về Tom Hanks?
 
– Họ nói anh ta là một trong những nam diễn viên xuất sắc nhất Hollywood.
 
3. Tom Hanks đóng vai gì trong phim Giải cứu binh nhì Ryan?
 
– Anh ta đóng vai một người lính trong phim Giải cứu binh nhì Ryan.
 
4. Tại sao ba của Nick khuyên cậu ấy xem phim “Bạn có thư”?
 
– Bởi vì nó là một trong những phim hài hay nhất của những năm 90. 
 
3. Make notes about one of your favourite films.
 
(Ghi chú vể một trong những phim yêu thích của em.)
 
Tiếng anh lớp 7.  Unit 8. Films.  Skills 2
 
Hướng dẫn giải:
 
Forrest Gump, romantic comedy, Tom Hanks.
 
It’s about the life of a stupid ugly man, Forrest and his love for a neighbor girl, Jenny. The film is moving and hilarious. The ending is happy, because they have good life and a son.
 
The acting of two characters is very good. The music is interesting and suitable for film content. The visuals are beautiful with scenery of countryside, crowded cites in USA.
 
Critics say that the film is the best film with moving scenes and meaningful messages.
 
I think that the film is so wonderful from actor, actress to visual, music.
 
Tạm dịch:
 
Tên phim, loại phim, và diễn viên hay đạo diễn:
 
Phim Forrest Gump, hài lãng mạn, diễn viên Tom Hanks.
 
Cốt truyện: Chuyện gi xảy ra trong phim? Phim đó như thế nào? (hấp dẫn, cảm động, vui nhộn) Kết thúc ra sao?
 
Nó nói về cuộc đời của một người đàn ông xấu, ngốc Forrest và tỉnh yêu của anh ấy dành cho cô hàng xóm, Jenny. Phim cảm động và hài hước. Kết thúc vui bởi vì họ có cuộc sống tốt cùng một đứa con trai.
 
Những khía cạnh khác của phim, diễn xuất, âm nhạc, hiệu ứng đặc biệt, hình ảnh…
 
Diễn xuất của hai nhân vật rất hay. Âm nhạc thật tuyệt và phù hợp với nội dung phim. Hình ảnh rất đẹp với những cảnh về miền quê, những thành phố đông đúc ở Mỹ.
 
Đánh giá của nhà phê bình, ý kiến chung của bạn.
 
Các nhà phê bình nói rằng phim này là phim hay nhất với những cảnh xúc động và thông điệp đầy ý nghĩa.
 
Tôi nghĩ rằng phim rất tuyệt từ diễn viên nam, nữ cho đến hình ảnh, âm nhạc.
 
4. Write a review of your favourite film. Use the information in 3, and the film review on Nick's blog as a model. You may follow the writing plan below.
 
(Viết một đánh giá cho phim yêu thích của em. Sử dụng thông tin trong phần 3, và đánh giá phim trên blog của Nick làm mẫu. Em có thể theo dàn bài viết bên dưới.)
 
Tiếng anh lớp 7.  Unit 8. Films.  Skills 2
 
Hướng dẫn giải:
 
I really like the film Forrest Gump. It is a romantic comedy with the acting of Tom Hanks.
 
It’s about the life of a stupid ugly man, Forrest and his love for a neighbor girl, Jenny. The film is moving and hilarious. The ending is happy, because they have good life and a son.
 
The acting of two characters is very good. The music is interesting and suitable for film content. The visuals are beautiful with scenery of countryside, crowded cites in USA.
 
Critics say that the film is the best film with moving scenes and meaningful messages.
 
I  think that the film is so wonderful from actor, actress to visual, music.
 
Tạm dịch:
 
Tôi thật sự rất thích phim Forrest Gump. Đó là một phim hài lãng mạn với sự diễn xuất của Tom Hanks.
 
Nó nói về cuộc đời của một người đàn ông xấu, ngốc Forrest và tình yêu của anh ấy dành cho cô hàng xóm Jenny. Phim cảm động và hài hước. Kết thúc vui bởi vì họ có cuộc sống tốt cùng một đứa con trai.
 
Diễn xuất của hai nhân vật rất hay. Ầm nhạc thật tuyệt và phù hợp với nội dung phim. Hình ảnh rất đẹp với những cảnh về miền quê, những thành phố đông đúc ở Mỹ.
 
Các nhà phê bình nói ràng phim này là phim hay nhất với những cảnh xúc động và thông điệp đầy ý nghĩa.
 
Tôi nghĩ rằng phim rất tuyệt từ diễn viên nam, nữ cho đến hình ảnh, âm nhạc.
 
 
 
 
 
 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top