Trang chủ » Tiếng anh lớp 9 . Unit 1. Local Environment. Communication

Tiếng anh lớp 9 . Unit 1. Local Environment. Communication

1. Nick, Mi, Duong, and Mai are planning a day out to a place of interest for their class. Listen to their conversation and complete their plan by filling each blank with no more than three words.
 
(Nick, Mi, Dương và Mai đang lên kế hoạch đi thăm 1 địa điểm nổi tiếng cho lớp của mình. Nghe đoạn hội thoại và hoàn thành kế hoạch bằng việc điền vào chỗ trống không quá 3 từ. )
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
Tiếng anh lớp 9 . Unit 1. Local Environment. Communication
 
Hướng dẫn giải: 
 
1. Green Park
 
2. bus
 
3. 8 a.m
 
4. own lunch
 
5. supermarket
 
6. team-building
 
7. quizzes
 
8. painting village
 
9. make
 
10. 5 p.m
 
Tạm dịch:
Tiếng anh lớp 9 . Unit 1. Local Environment. Communication
 
2.  Imagine that your class is going to a place of interest in your area.
 
Work in groups to discuss the plan for this day out. Make notes in the table.
 
(Tưởng tượng lớp học của bạn dự định đi tham quan 1 địa điểm nổi tiếng. Làm việc theo nhóm để bàn bạc những dự định cho ngày hôm đó. Điền vào bảng sau. )
 
Tiếng anh lớp 9 . Unit 1. Local Environment. Communication
 
3. Present your plan to the class. Which group has the best plan?
 
(Thuyết trình kế hoạch của bạn. Nhóm nào có kế hoạch tốt nhất?)
 
 
 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top