Trang chủ » Tiếng anh lớp 9 . Unit 11. Changing Roles in Society. Communication

Tiếng anh lớp 9 . Unit 11. Changing Roles in Society. Communication

1.a Work in groups. Read the introduction to the Just imagine! forum. Discuss and take notes of own predictions.
 
( Làm việc theo nhóm. Đọc bài giới thiệu của diễn đàn Just imagine! Thảo luận và ghi chú những dự đoán của riêng bạn)
 
b. Read the predictions which have been posted and see if any are similar to yours.
 
( Đọc những dự đoán đã được đăng và xem có cái nào giống của bạn không)
 
Tiếng anh lớp 9 . Unit 11. Changing Roles in Society.  Communication
Tiếng anh lớp 9 . Unit 11. Changing Roles in Society.  Communication
Tiếng anh lớp 9 . Unit 11. Changing Roles in Society.  Communication
 
 
Tạm dịch:
 
Hãy tưởng tượng!
 
Đây là diễn đàn được lập ra bởi trường Nhật Minh ở Đà Nẵng. Những em học sinh đã được hỏi để chia sẻ suy nghĩ về vai trò của trường học trong tương lai. Đây là những bài đăng chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn)
 
Bài viết 22: Trường học sẽ giống như một thành phố nhỏ. Các lớp học sẽ được tổ chức trong những lớp học truyền thống cũng như ở những nơi như nhà hàng thức ăn nhanh nơi học sinh sẽ học cách để hoạt động kinh doanh, hoặc trong viện dưỡng lão nơi họ sẽ học cách chăm sóc người khác. Tóm lại, học sẽ thiết thực hơn.
 
Bài viết 51: Tự học sẽ được đề cao. Học sinh sẽ có nhiều tự do lựa chọn đi học vào những ngày nhất định và những bài nhất định. Việc điểm danh tham gia trên lớp không còn được dùng nữa. Học sinh có thẻ ở nhà và theo dõi bài học trực tuyến, hoặc nghiên cứu chủ đề từ nguồn đáng tin cậy khác. Học sẽ mang tính tự giác hơn và vì vậy hiệu quả hơn.
 
Bài viết 76:Trường học sẽ không còn chỉ là nơi đánh giá quyết định hoặc là học sinh được phép vào đại học hay không. Xã hội sẽ là một phần của sự đánh giá này thông qua những hoạt động mà học sinh thể hiện bên ngoài lớp học.
 
Bài viết 101: Các trường học sẽ có trách nhiệm hơn  đối với những thay đổi bằng việc liên tục chỉnh sửa giáo trình và các hoạt động. Làm như vậy , họ sẽ đóng góp to lớn vào sự phát triển kinh tế và giúp giữ gìn an ninh xã hội)
 
2. Work in groups. Look at the coloured words/ phrases in the posts. Then discuss and find their meanings from the context.
 
( Làm việc theo nhóm. Nhìn vào những từ/ cụm từ được tô màu trong những bài đăng. Sau đó thảo luận và tìm ra ý nghĩa từ ngữ cảnh)
 
Tiếng anh lớp 9 . Unit 11. Changing Roles in Society.  Communication
 
Hướng dẫn giải:
 
1. real; practical 
 
2. focussed on a particular person; customised
 
3. a person who judges another person's performance
 
4. reacting quickly and positively; showing interest in something
 
5. making the necessary changes to something to make it fit a person or situation
 
Tạm dịch:
 
1. thực tế/ thực tiễn
 
2. tập trung vào cá nhân
 
3. nhà phê bình/ đánh giá
 
4. phản hồi tích cực nhanh chóng
 
5. chỉnh sửa
 
3. Which response (1-4) is the most relevant to each of the posts in 1b?
 
( Phản hồi nào từ 1 – 4 liên quan nhất đến mỗi bài đăng trong phần 1 b)
 
Tiếng anh lớp 9 . Unit 11. Changing Roles in Society.  Communication
 
Hướng dẫn giải:
 
Post 22: D
 
Post 51: C
 
Post 76: A
 
Post 101: B
 
Tạm dịch:
 
1. Tôi đồng ý rằng học lực không phải là tiêu chí duy nhất để đánh giá một người.
 
2. Những khảo sát sẽ được tiến hành để xác định những yêu cầu đang thay đổi của xã hội.
 
3. Sự phát triển này sẽ cho phép học sinh chỉnh sửa thay đổi cách học mới của mình.
 
4. Tôi có cùng quan điểm chúng ta nên học nhiều hơn từ thực tiễn.
 
4. WHAT DO YOU THINK?
 
Discuss in groups. Support your answers with specific reasons and examples.
 
( Thảo luận theo nhóm. Bổ sung câu trả lời với những lý do và ví dụ cụ thể)
 
Which change in the roles of schools in the Just imagine! forum …
Tiếng anh lớp 9 . Unit 11. Changing Roles in Society.  Communication
 
 
Tạm dịch:
 
Thay đổi nào về vai trò của giáo dục trong diễn đàn Just imagine!
 
1. Bạn có thích không?
 
2. Bạn có thấy gần như không thể xảy ra?
 
3. Bạn chắc nó sẽ sớm xảy ra chứ ?
 
4. Sẽ liên quan đến  sự tham gia của toàn xã hội chứ?
 
 
 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top