Trang chủ » Tiếng anh lớp 9 . Unit 11. Changing Roles in Society. Skills 1

Tiếng anh lớp 9 . Unit 11. Changing Roles in Society. Skills 1

Reading (Đọc)
 
1 Discuss in groups.
 
(Thảo luận theo nhóm)
 
 
Tiếng anh lớp 9 . Unit 11. Changing Roles in Society.  Skills 1
Tiếng anh lớp 9 . Unit 11. Changing Roles in Society.  Skills 1
 
 
Tạm dịch:
 
1. Thay đổi gì trong xã hội chúng ta sẽ nhìn thấy trong 10 năm nữa?
 
2. Những thay đổi về vai trò của đàn ông và phụ nữ trong xã hội sẽ là gì?
 
3. Việc ngày càng nhiều phụ nữ tham gia vào đời sống cộng đồng sẽ ảnh hưởng đến xã hội như thế nào?
 
2 a . Read the passage and match the undered words/phrases in the passage with their definitions.
 
( Đọc bài đọc và nối những từ/ cụm từ được gạch chân trong bài đọc với định nghĩa của chúng)
 
Tiếng anh lớp 9 . Unit 11. Changing Roles in Society.  Skills 1
 
Tạm dịch:
 
Những nước đang phát triển đã chứng kiến sự thay đổi rõ rệt trong xã hội của họ, và không nghi ngờ gì nữa, sự thay đổi thú vị nhất là ngày càng nhiều phụ nữ tham gia vào giáo dục và tuyển dụng. Ngày càng nhiều phụ nữ ở những nước này học đại học, có học vị cao hơn và ra ngoài đi làm. Họ không còn hài lòng với việc chỉ ở nhà và làm nội trợ. Sự thay đổi đáng kể này sẽ ảnh hưởng lớn đến bức tranh kinh tế- xã hội ở những nước này. 
 
Với ngày càng nhiều phụ nữ ra ngoài làm việc gánh nặng trụ cột tài chính trong gia đình của đàn ông sẽ được giảm đi. Tuy nhiên, cùng với điều này họ sẽ không còn giữ uy quyền tuyệt đối, người duy nhất đưa ra quyết định và sẽ học cách chia sẻ việc nhà. Những thay đổi này chắc chắn sẽ có lợi cho những đứa trẻ.  Chúng sẽ được quan tâm chăm sóc nhiều hơn từ các bố. Chúng sẽ học được tính tự lập vì cả bố và mẹ đều cùng làm việc.
 
Ngành dịch vụ vì vậy sẽ là lĩnh vực đầu tiên bị thách thức. Sẽ có nhu cầu lớn hơn cho dịch vụ chăm sóc trẻ, thức ăn tiện lợi, làm việc nhà và các hoạt động sau giờ học và gia sư. Giáo dục cao hơn và tiền chi tiêu nhiều hơn người ta yêu cầu chất lượng dịch vụ tốt hơn và tiêu chuẩn cuộc sống cao hơn. Vì vậy, sẽ giúp phát triển kinh tế đất nước.
 
 
Tiếng anh lớp 9 . Unit 11. Changing Roles in Society.  Skills 1
 
 
Hướng dẫn giải:
 
1. D
 
2. E
 
3. B
 
4. F
 
5. A
 
6. C
 
Tạm dịch:
 
1. chứng kiến = đã nhìn thấy cái gì đó xảy ra
 
2. không nghi ngờ gì nữa = rõ ràng
 
3. hài  lòng
 
4. duy nhất
 
5. gánh nặng tài chính = áp lực kiếm tiền
 
6. do đó = vì vậy
 
b Read the passage again and answer the questions.
 
( Đọc lại bài và trả lời câu hỏi)
 
 
Tiếng anh lớp 9 . Unit 11. Changing Roles in Society.  Skills 1
Hướng dẫn giải:
 
1. The ever increasing involvement of women in education and employment.
 
2. The socio-economic picture of these countries.
 
3. Their financial burden will be reduced. However, they will no longer be the dominant figures and will learn to share decision-making and housework.
 
4. They will learn to be more independent.
 
5. The service sector.
 
6. It will develop.
 
Tạm dịch:
 
1. Điều gì được coi là một thay đổi hấp dẫn ở các nước đang phát triển?
 
Sự tham gia ngày càng tăng của phụ nữ trong giáo dục và việc làm.
 
2. Những gì sẽ bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi này?
 
Bức tranh kinh tế xã hội của các quốc gia này.
 
3. Vai trò của nam giới trong gia đình sẽ thay đổi như thế nào?
 
Gánh nặng tài chính của họ sẽ giảm. Tuy nhiên, họ sẽ không còn là những con số thống trị và sẽ học cách chia sẻ việc ra quyết định và công việc gia đình.
 
4. Trẻ em sẽ học gì khi mẹ chúng ra ngoài làm việc?
 
Chúng sẽ học cách độc lập hơn.
 
5. Ngành kinh tế nào sẽ bị thách thức đầu tiên bởi sự thay đổi này?
 
Ngành dịch vụ.
 
6. Các nền kinh tế của các quốc gia sẽ hưởng lợi từ sự thay đổi này như thế nào?
 
Nó sẽ phát triển.
 
Speaking (Nói)
 
3 a. Here are some predictions about the changing roles of males and females in the future. Tick (√) the one(s) you agree with.
 
(Đây là những dự đoán về sự thay đổi vai trò của đàn ông và phụ nữ trong tương lai. Đánh dấu (√) với ý kiến bạn đồng ý.)
 
Tiếng anh lớp 9 . Unit 11. Changing Roles in Society.  Skills 1
 
Tạm dịch:
 
1. Nhiều đàn ông sẽ ở nhà làm nội trợ: chăm sóc con và làm việc nhà.
 
2. Sẽ rất bình thường khi phụ nữ cầu hôn đàn ông.
 
3. Chống sẽ được nghỉ phép có lương khi vợ sinh con.
 
4. Phân nửa giáo viên tiểu học là đàn ông.
 
5. Sẽ có nhiều nữ chính trị gia hơn.
 
6. Những nghề như cảnh sát, quận đội, bảo vệ và thám tử tư sẽ khong chỉ dành cho nam.
 
b . Work in groups. Share the predictions you agree with in 3a in the group. Discuss if you agree with groupmates' choices. Give reasons and examples to support your opinion.
 
(Làm việc theo nhóm. Chia sẻ dự đoán mà bạn đồng ý ở  bài 3a trong nhóm. Thảo luận nếu bạn đồng ý với lựa chọn của thành viên trong nhóm. Đưa ra lý do ví dụ để hỗ trợ ý kiến của bạn)
 
Example:
 
A: I  agree that half of the primary teachers will be male.
 
B: No way! There will be more men than but I don't think the ratio will be 50/50.
 
C: Maybe. But it would be best if half were male. Perhaps it should be made a law.
 
D: I agree with A. Children need both male and female role  models to develop into productive members of society.
 
Tạm dịch:
 
A: Tôi đồng ý rằng nửa giáo viên tiểu học là nam.
 
B: Không đời nào. Sẽ có nhiều giáo viên nam hơn nhưng tôi không nghĩ tỉ lệ là 50/50.
 
C: Có thể. Nhưng tốt nhất nửa số đó là nam. Có lẽ nên có luật cụ thể.
 
D: Tôi đồng ý với A. Trẻ con cần cả những người gương mẫu nam và nữ để phát triển thành thành viên có ích cho xã hội.
 
4    With more women having well- jobs, what changes will we see in service sector? Make a list, and present  it to the class.
 
(Với ngày càng nhiều phụ nữ có việc làm tốt, những thay đổi nào về dịch vụ chúng ta sẽ nhìn thấy? Liệt kê danh sách và trình bày trước lớp)
 
 
Tiếng anh lớp 9 . Unit 11. Changing Roles in Society.  Skills 1
 
 
Tạm dịch:
 
– Siêu thị sẽ bán nhiều thức ăn tiện lợi hơn.
 
– Sẽ có nhiều cửa hàng chăm sóc sắc đẹp hơn.
 
– Các trung tâm gia sư sẽ phát triển.
 
 
 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top