Trang chủ » Trả lời câu hỏi bài Đại lượng tỉ lệ thuận

Trả lời câu hỏi bài Đại lượng tỉ lệ thuận

Câu 1: Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhay và khi x = 5 thì y – 3

a) Tìm hệ số tỉ lệ k của y đối với x

b) Hãy biểu diễn y theo x

c) Tính giá trị của y khi x = -5; x = 10

Lời giải:

a) Ta có y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k nên y = k.x mà khi x = 5 thì y = 3. Suy ra: 3 = 5.k ⇒ k=3/5

b) y=3/5.x

c) Khi x = -5 thì y = (3/5).(-5)= -3

Khi x =10 thì y = (3/5).10=6

Câu 2: Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Điền các số thích hợp vào các ô trống trong bảng sau:

 Bài tập toán 7

Câu 3: Các giá trị tương ứng của t và s được cho trong bảng sau:

t

1

2

3

4

5

s

12

24

36

48

60

s/t

     
  1. các số Điền thích hợp vào các ô trống trong bảng trên
  2. Hai đại lượng s và t có tỉ lệ thuận với nhau hay không? Nếu có hãy tìm hệ số tỉ lệ.

Lời giải:

a. Điền số thích hợp vào ô trống:

t

1

2

3

4

5

s

12

24

36

48

60

s/t

12

12

12

12

12

b. Hai đại lượng s và t có tỉ lệ thuận vì s = 12t, hệ số tỉ lệ bằng 12.

Câu 4: Cho biết x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ 0,8 và y tỉ lệ thuận với z theo hệ số tỉ lệ 5. Hãy chứng tỏ rằng x tỉ lệ thuận với z và tìm hệ số tỉ lệ?

Lời giải:

Vì x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ 0,8 nên x = 0,8y (1)

Y tỉ lệ thuận với z theo hệ số tỉ lệ 5 nên y = 5z (2)

Thay (1) vào (2) ta có: x = 0,8y = 0,8.5.z = (0,8.5)z = 4z

Vậy x tỉ lệ với z theo tỉ lệ là 4

Câu 5: Đố: em Vân của bạn Long đang lập bảng để chuẩn bị vẽ một biểu đồ hinh cột:

Số liệu

360

460

520

640

700

Chiều cao của cột(mm)

18

23

26

  

Long bảo rằng trong bảng có chỗ sai

Vân ngạc nhiên hỏi: “vì sao biết là sai khi anh chưa biết số liệu gì và em cũng chưa điền xong”

Long giải thích: “chiều cao của các cột phải tỉ lệ với các số liệu tương ứng”

Hãy chữa chỗ sai trong bảng và điền nốt các số đúng vào ô trống

Lời giải:

Chỗ sai trong bảng: 520 tương ứng với chiều cao là 32.

Sai vì (360/18)=(460/23)≠(520/32)

Phải sửa 32 thành 26

Ta có bảng sau:

Số liệu

360

460

520

640

700

Chiều cao của cột(mm)

18

23

26

32

35

Câu 6: Giá tiền của 8 gói kẹo là bao nhiêu, nếu biết 6 gói kẹo giá 27000đ?

Lời giải:

Gọi x (đồng) là số tiền của 8 gói kẹo.

Vì giá tiền của mỗi gói kẹo không đổi nên số gói kẹo và số tiền mua tỉ lệ thuận với nhau

Theo tính chất tỉ lệ thuận ta có: x= (27000.8)/6=36000

Vậy giá tiền của 8 gói kẹo là 36000 đồng

Câu 7: Các giá trị tương ứng của t và s được cho trong bảng sau:

t

-2

-1

1

2

3

4

s

90

45

-45

-90

-135

-180

s/t

      

a.Điền các số thích hợp vào các ô trống trong bảng trên

b.Hai đại lượng s và t có tỉ lệ thuận với nhau không? Nếu có hãy tìm hệ số tỉ lệ của s đối với t

Lời giải:

a.

t

-2

-1

1

2

3

4

s

90

45

-45

-90

-135

-180

s/t

-45

-45

-45

-45

-45

-45

b. S và t là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau vì s = 45t

Hệ số tỉ lệ của s đối với t là -45

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top