Trang chủ » Trả lời câu hỏi bài Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể SGK sinh học 9

Trả lời câu hỏi bài Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể SGK sinh học 9

Bài 1: (trang 66 SGK Sinh 9)

Đột biến cấu trúc NST là gì? Nêu một số dạng đột biến và mô tả từng dạng đột biến đó.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

Đột biến cấu trúc NST là những biến đổi trong, cấu trúc NST, gồm các dạng: mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn và chuyển đoạn.

Mô tả từng dạng đột biến câu trúc NST.

  • Mất đoạn: NST bị đứt mất một đoạn, làm cho NST đột biến ngắn hơn NST ban đầu.
  • Lặp đoạn: NST đột biến có thêm một đoạn NST được lặp lại, làm cho NST đột biến dài hơn NST ban đầu.
  • Đảo đoạn: NST ban đầu có một đoạn bị đứt, đoạn NST bị đứt này quay 180° rồi gắn vào vị trí cũ.
  • Chuyển đoạn: NST này có một đoạn bị đứt (NST này bị ngắn lại so với ban đầụ) đoạn NST bị đứt được gắn vào một NST không tương đồng làm NST này dài ra hơn so với NST ban đầu.

Bài 2: (trang 66 SGK Sinh 9)

Những nguyên nhân nào gây ra biến đổi cấu trúc NST?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

Tác nhân vật lí và hóa học trong ngoại cảnh là nguvên nhân chủ yếu gây ra đột biến cấu trúc NST.

Bài 3: (trang 66 SGK Sinh 9)

Tại sao biến đổi cấu trúc NST lại gây hại cho con người và sinh vật?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

Đột biến cấu trúc NST gây hại cho con người và sinh vật vi trải qua quá trình tiên hóa lâu dài, các gen đã được sắp xếp hài hòa trên NST. Biến đổi cấu trúc NST đã làm đảo lộn cách sắp xếp nói trên gây ra các rối loạn hoặc bệnh NST.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top