Trang chủ » Trả lời câu hỏi bài Đột biến nhiễm sắc thể ( tiếp theo)N SGK sinh học 9

Trả lời câu hỏi bài Đột biến nhiễm sắc thể ( tiếp theo)N SGK sinh học 9

Bài 1: (trang 71 SGK Sinh 9)

Hiện tượng đa bội hóa và thể đa bội là gì? Cho ví dụ.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

Hiện tượng đa bội hóa là trường hợp bộ NST trong tế bào sinh dưỡng tăng lên theo bội số của n (nhiều hơn 2n). Hiện tượng đa bội hóa tạo ra thể đa bội.

Cơ thể mang các tế bào sinh dưỡng có bộ NST tăng lên theo bội số n (lớn hơn 2a) gọi là thể đa bội.

Bài 2: (trang 71 SGK Sinh 9)

Sự hình thành thể đa bội do nguyên phân và giảm phân không bình thường như thế nào?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

Sự tự nhân đôi của từng NST nhưng không xảy ra phân bào làm cho số lượng NST trong tế bào tăng gấp bội, sự hình thành giao tử không qua giảm nhiễm và có sự phối hợp giữa chúng trong thụ tinh đã dẫn đến hình thành các thể đa bội.

Bài 3: (trang 71 SGK Sinh 9)

Có thể nhận biết các thể đa bội bằng mắt thường qua những dấu hiệu gì? Có thể ứng dụng các đặc điểm của chúng trong chọn giống cây trồng như thế nào? Hãy sưu tập tư liệu và mô tả một giống cây trồng đa bội ở Việt Nam.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

Có thể nhận biết các thể đa bội bằng mắt thường thông qua dấu hiệu tăng kích thước cơ quan của cây, đặc biệt là tế bào khí khổng và hạt phấn. Có thể ứng dụng sự tăng kích thước thân, cành trong việc tăng sản lượng gỗ cây rừng, sự tăng kích thước thân, lá, củ trong việc tăng sản lượng rau, củ cải đường, đặc điểm sinh trưởng mạnh và chống chịu tốt để chọn giống có năng suất cao và chống chịu tốt với các điều kiện không thuận lợi của môi trường.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top