Trang chủ » Trả lời câu hỏi bài Hai đường thẳng vuông góc

Trả lời câu hỏi bài Hai đường thẳng vuông góc

Câu 1: Lấy ví dụ thực tế về hai đường thẳng vuông góc

Lời giải:

Ví dụ thực tế về hai đường thẳng vuông góc: Hai đường thẳng trên hai cạnh gần nhau của bàn học, hai cạnh góc vuông của ê ke, hai đường thẳng là hai đường viền mép bảng…

Câu 2: Cho hai đường thẳng xx’ và yy’ vuông góc với nhau tại O. Trong số những câu trả lời sau thì câu nào sai, câu nào đúng?

  1. Hai đường thẳng xx’ và yy’ cát nhau tại O
  2. Hai đường thẳng xx’ và yy’ tạo thành với nhau 4 góc vuông
  3. Mỗi đường thẳng là đường phân giác của một góc bẹt

Lời giải:

  1. Đúng
  2. đúng
  3. Đúng

Câu 3: Hãy kiểm tra xem hai đường thẳng a và a’ ở hình dưới có vuông góc với nhau không.

 Bài tập toán 7

Lời giải:

a⊥a'

a⊥a’

Câu 4: Cho đường thẳng d và điểm O thuộc d. Vẽ đường thẳng d’ đi qua O và vuông góc với d. Nói rõ cách vẽ và cách sử dụng công cụ (eeke; thước thẳng) để vẽ.

Lời giải:

 Bài tập toán 7

Đặt cạnh thước thẳng theo đường thẳng d

Đặt cạnh góc vuông của eke trượt trên thước thẳng sao cho đỉnh góc vuông eke với điểm O

Kẻ đường thẳng đi qua cạnh góc vuông thứ hai ta được đường thẳng d’⊥d tại O

Câu 5: Cho điểm O và đường thẳng d nằm ngoài đường thẳng d. Chỉ sử dụng eke, hãy vẽ đường thẳng d’ đi qua O và vuông góc với d. Nói rõ cách vẽ.

Lời giải:

 Bài tập toán 7

Đặt cạnh thước thẳng theo đường thẳng d

Đặt cạnh góc vuông của eke trượt trên thước thẳng sao cho đỉnh góc vuông eke với điểm O

Kẻ đường thẳng đi qua cạnh góc vuông thứ hai ta được đường thẳng đi qua O và vuông góc với d

Câu 6: Vẽ đường thẳng d và điểm O nằm ngoài đường thẳng d trên giấy trong. Hãy gấp tờ giấy để nếp gấp đi qua O và vuông góc vớ đường thẳng d.

Lời giải:

Gấp tờ giấy sao cho nếp gấp đi qua điểm O và nửa đường thẳng trùng nhau

Câu 7: Vẽ hình theo cách biểu đạt bằng lời sau:

Vẽ góc xOy có số đo bằng 60o. Lấy điểm A trên tia Ox (A khác O) rồi vẽ đường thẳng d1 vuông góc với tia Ox tại A. Lấy điểm B trân tia Oy (B khác O) rồi vẽ đường thẳng d2 vuông góc với tia Oy tại B. gọi giao điểm của d1 và d2 là C.

Chú ý: có nhiều hình vẽ khác nhau tuỳ theo vị trí của A,B được chọn.

Lời giải:

Tuỳ theo ví trí điểm A,B được chọn trên tia Oy, Ox mà có các trường hợp sau:

 Bài tập toán 7

Câu 8: Chọn đoạn thẳng AB dài 24mm. Hãy vẽ đường trung trực của đoạn thẳng ấy. Nói rõ cách vẽ.

Lời giải:

 Bài tập toán 7

Vẽ đoạn thẳng AB = 24mm

Vẽ trung điểm I cuả AB

Vẽ đường thẳng d đi qua I và d⊥ AB

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top