Trang chủ » Trả lời câu hỏi lý thuyết Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

Trả lời câu hỏi lý thuyết Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

Câu 1: Vẽ hình và giới thiệu

– Hai cặp góc so le trong

– Bốn cặp góc đồng vị

– Hai cặp góc so le ngoài

– Hai cặp góc trong cùng phía

– Hai cặp góc ngoài cùng phía

 Bài tập toán 7

Lời giải:

Hai cặp góc so le trong: ∠(A1) và ∠(B3); ∠(A4) và ∠(B2)

Bốn cặp góc đồng vị: ∠(A1) và ∠(B1); ∠(A2) và ∠(B2); ∠(A3) và ∠(B3); ∠(A4) và ∠(B4)

Hai cặp góc so le ngoài: ∠(A3) và ∠(B1) ; ∠(A2 ) và ∠(B4);

Hai cặp góc trong cùng phía: ∠(A1) và ∠(B2); ∠(A4) và ∠(B3);

Hai cặp góc ngoài cùng phía: ∠(A2) và ∠(B1); ∠(A3) và ∠(B4)

Câu 2: Vẽ lại hình dưới rồi điền tiếp số đo của các góc còn lại

 Bài tập toán 7

Câu 3: a, Vẽ một đường thẳng cắt hai đường thẳng. Trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau. Đăth tên cho các góc đó.

b, Vì sao cặp góc so le trong còn lại cũng bằng nhau?

c, Vì sao mỗi cặp góc đồng vị bằng nhau

d, Vì sao mỗi cặp góc trong cùng phí bù nhau

e, vì sao mỗi cặp góc ngoài cùng phía bù nhau

Lời giải:

a. hình vẽ:

 Bài tập toán 7

b. ta có: ∠(A4 ) = ∠(B2)

∠(A1) +∠(A2) =180o (HAI GÓC kề bù)

∠(B2) +∠(B3) =180o (HAI GÓC kề bù)

Suy ra ∠(A1) =∠(B3)

c. ∠(A4) = ∠(B2)

∠(A2) =∠(B2)

Suy ra: ∠(A2 ) =∠(B2)

Các cặp góc đồng vị khác tương tự

d. ∠(A4) =∠(B2)

∠(A1) +∠(A4) =180o

Suy ra: ∠(A1) +∠(B2) =180o

e. ∠(A1) =∠(B2) (theo câu c)

∠(B1) +∠(B2) =180o

Suy ra: ∠(A2) +∠(B1) =180o

Câu 4: Xem hình bên dưới rồi điền vào chỗ trống trong các câu sau:

∠(EDC) và ∠(AEB) là cặp góc…

∠(BED) và ∠(CDE) là cặp góc…

∠(CDE) và ∠(BAT) là cặp góc…

∠(TAE) và ∠(DEB) là cặp góc…

∠(EAF) và ∠(MEA) là cặp góc…

∠Một cặp góc so le trong khác là…

∠Một cặp góc đồng vị khác là,…

Bài tập toán 7

Lời giải:

∠(EDC) và ∠(AEB) là cặp góc đồng vị

∠(BED) và ∠(CDE) là cặp góc trong cùng phía

∠(CDE) và ∠(BAT) là cặp góc đồng vị

∠(TAE) và ∠(DEB) là cặp góc ngoài cùng phía

∠(EAF) và ∠(MEA) là cặp góc so le trong

Một cặp góc so le trong khác là ∠(MED) và∠(EDC)

Một cặp góc đồng vị khác là ∠(TAF) và ∠(ADC)

Câu 5: Trên hình bên người ta cho biết a // b và ∠(P1 ) =∠(Q1 ) =30o

Viết tên một cặp góc đồng vị khác và nói rõ sô đo mỗi góc

Viết tên một cặp góc so le trong và nói rõ số đo mỗi góc

Viết tên một cặp góc trong cùng phía và nói rõ số đo mỗi góc

Viết tên một cặp góc ngoài cùng phía và tổng số đo hai góc đó.

Bài tập toán 7

Lời giải:

Cặp góc đồng vị khác là: ∠(P3) =∠(Q3) =30o

∠(P3) =∠(Q1) =30o

∠(P3) và ∠(Q2) là hai góc trong cùng phía

∠(P1) và ∠(Q4) là hai góc ngoài cùng phía

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top