Trang chủ » Trả lời câu hỏi bài Hai tam giác bằng nhau

Trả lời câu hỏi bài Hai tam giác bằng nhau

Câu 1: Hai tam giác trong hình dưới đây có bằng nhau không? Nếu có, hãy viết kí hiệu bằng nhau của hai tam giác đó.

 Bài tập toán 7

Lời giải:

Hai tam giác trên bằng nhau

Kí hiệu: ΔABC=ΔEHD

Câu 2: Cho ΔABC=ΔDEF. Viết các cặp cạnh bằng nhau, các góc bằng nhau

Lời giải:

Ta có ΔABC=ΔDEF

Suy ra: AB = DE; AC=DF; BC=EF

∠A =C; ∠B =∠E; ∠C =∠F

Câu 3: Cho hai tam giác bằng nhau: tam giác ABC và một tam giác có ba đỉnh H< K, D. hãy viết kí hiệu sự bằng nhau của hai tam giác đó biết rằng AB = KD; ∠B =∠K

Lời giải:

Ta có: ∠B =∠K nên đỉnh B tương ứng với đỉnh K

AB = KD nên đỉnh D yuwong ứng với đỉnh A

Suy ra đỉnh C tương ứng với đỉnh H

Vậy ΔABC=ΔDKH

Câu 4: Cho ΔABC=ΔDMN

a, Viết đẳng thức trên dưới một vài dạng khác

b, Cho AB = 3cm; AC = 4cm; MN = 6cm. Tính chu vi của mỗi tam giác nói trên

Lời giải:

a, ΔBAC=ΔMND; ΔACB=ΔDNM…

b, Vì ΔABC=ΔDMN nên AB = DM; AC = DN; BC = MN

Mà AB= 3cm, AC = 4cm. MN = 6cm

Suy ra: DM =3cm; DN = 4cm; BC = 6cm

Chu vi ΔABClà: AB+AC+BC = 3+4+6 = 13 cm

Chu vi sDMNlà: DM+DN+MN = 3+4+6 = 13 cm

Câu 5: Cho ΔABC=ΔDEF. Biết ∠A =55o;∠E =75o. Tính các góc còn lại của mỗi tam giác.

Lời giải:

Vì ΔABC=ΔDEF nên :∠ A =∠D; ∠B =∠E ;∠ C = ∠F

Mà ∠A =55o;∠E =75 suy ra: ∠D =55o;∠B =75

Trong ΔABC, ta có:∠ A +∠B +∠C =180(tổng ba góc trong tam giac)

Suy ra : ∠C =180o-(∠A +∠B)=180-(55o+75o)=50o

Vậy∠ F =50o

Câu 6: Cho hai tam giác bằng nhau: tam giác ABC và một tam giác có ba đỉnh D, E, F. Hãy viêt kí hiệu sự bằng nhau cuat hai tam giác đó, biết rằng:

a, ∠A =∠F ;∠B =∠E

b, AB=ED,AC=FD

Lời giải

a, Vì ∠A =∠F ̂nên đỉnh A tương ứng với đỉnh F

Vì ∠B =∠E nên đỉnh B tương ứng với đỉnh E

Suy ra đỉnh C tương ứng với đỉnh D

Vậy ΔABC=ΔFED

b, Ta có: AB = ED và AC = FD nên đỉnh A tương ứng với đỉnh D, đỉnh B tương ứng đỉnh E, đỉnh C tương ứng với F.

Vậy ΔABC=ΔDEF

Câu 7: Trên hình bên có một số tam giác bằng nhau. Hãy quan sát rồi phát hiện các tam giác bằng nhau trong hình vẽ (không xét các tam giác mà các cạnh chưa được kẻ), sau đó kiểm tra lại bằng cách đo.

 Bài tập toán 7

Lời giải:

Có ba cặp tam giác bằng nhau:

ΔABD=ΔACE

ΔBEC=ΔCDB

ΔBEH=ΔCDH

Câu 8: Cắt tam giác ABC bằng giấy có AB = AC và gấp hình theo tia phân giác của góc A. Nếu gấp chia tam giác ABC thành hai tam giác. Hãy đo để kiểm tra xem hai tam giác đó có bằng nhau hay không?

 Bài tập toán 7

Lời giải:

Gọi giao điểm của tia phân giác góc A vói cạnh BC là I

Ta có: ΔABI=ΔACI; ΔABI=ΔACI

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top