Trang chủ » Trả lời câu hỏi bài Hàm số

Trả lời câu hỏi bài Hàm số

Câu 1: Đại lượng y có phải là hàm số của đại lượng x không, nếu bảng các giá trị tương ứng của chúng là:

 Bài tập toán 7

Lời giải:

 1. Trong bảng ta thấy ứng với mỗi giá trị của x ta luôn xác định được chỉ một giá trị của y. Theo định nghĩa thì y là hàm số của đại lượng x.
 2. Trong bảng ta thấy ứng với mối giá trị x = 4 có hia giá trị khác nhau của y là 2 và -2. Theo định nghĩa thì y không phải là hàm số của đại lượng x.
 3. Trong bảng ta thấy ứng với mỗi giá trị của x ta luôn xã định được chỉ một giá trị của y. Theo định nghĩa thì y là hàm số của đại lượng x. Ở đây giá trị của y không đổi nên hàm số là hằng.

Câu 2: Hàm số y = f(x) được cho bởi công thức f(x) = 15/x

a. Hãy điền các giá trị tương ứng của hàm số y = f(x) vào bảng sau:

 Bài tập toán 7

Câu 3: Hàm số y = f(x) được cho bởi công thức f(x) = 2x2 – 5

Hãy tính: f(1); f(-2); f(0); f(2)

Lời giải:

Ta có: f(1) = 2.12 – 5 = 2 – 5 = -3

f(-2) = 2.(-2)2 – 5 = 4 – 5 = -1

f(0) = 2.02 – 5 = 0 – 5 = -5

f(2) = 2.22 – 5 = 2.4 – 5 = 3

Câu 4: Cho hàm số y = f(x) = 2 – 2x2. Hãy tìm khẳng định đúng.

 1. f(1/2)=0
 2. f((-1)/2)=4
 3. f(1/2)=3/2
 4. f((-1)/2)=5/2

Lời giải:

 1. f(1/2)=0 sai
 2. f((-1)/2)=4 sai
 3. f(1/2)=3/2 đúng
 4. f((-1)/2)=5/2 sai

Câu 5: Cho hàm số y = 3/5 x

Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:

 Bài tập toán 7

Câu 6: Cho hàm số y=8/x. Tìm các giá trị của y tương ứng với x lần lượt bằng 2; 4; -1; -1.

Lời giải:

Đặt: y = f(x). Ta có:

f(2) = 8/2=4; f(4) = 8/4=2; f(-1) = 8/(-1)=-8

f(-4) = 8/(-4)=-2

Câu 7: Cho hàm số y = f (x) = 5 – 2x

 1. Tính f(-2), f(-1), f(0), f(3)
 2. Tính các giá trị của x tương ứng với y =5; 3;-1

Lời giải:

a, F(-2) = 5 -2.(-2) = 5 + 4 =9

F(-1) =5 – 2.(-1) = 5 + 2 = 7

F(0) = 5 – 2.0 = 5

F(3) = 5 – 2.3 = 5 – 6 =-1

b, y = 5 – 2x ⇒ x =(5-y)/2 => y = 5 ⇒ x =(5-5)/2-0

y = 3 ⇒ x =(5-3)/2=2/2=1

y = -1 => x =(5-y)/2=(5-(-1))/2=3

Câu 8: Cho hàm số y = -6x. Tìm các giá trị của x sao cho:

 1. y nhận giá trị dương
 2. y nhận giá trị âm

Lời giải:

a, y= -6x

y > 0 ⇒ -6x > 0 ⇒ x< 0

vậy mọi x ∈ R và x<0 thì y= -6x>0

b, y= -6x

y < 0 ⇒ -6x < 0 ⇒ x> 0

vậy mọi x ∈ R và x> 0 thì y= -6x< 0

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top