Trang chủ » Trả lời câu hỏi bài Máy cơ đơn giản

Trả lời câu hỏi bài Máy cơ đơn giản

C1: Từ kết quả thí nghiệm, hãy so sánh lực kéo vật lên với trọng lượng của vật.

Trả lời:

Tuỳ theo kết quả thí nghiệm thu được, câu trả lời khi đó có thể là: Lực kéo vật lên bằng (hoặc lớn hơn) trọng lượng của vật.

C2: Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong câu sau:

Khi kéo vật lên theo phương thắng đứng cần phải dùng lực (1)……………….. trọng lượng của vật.

Trả lời:

(1) – Ít nhất bằng (bao hàm cả từ “lớn hơn”)

C3: Hãy nêu những khó khăn trong cách kéo này

Trả lời:

Các khó khăn có thể là: Trọng lượng của vật lớn mà lực kéo của tay người thì có hạn, nên phải tập trung nhiều bạn, tư thế đứng để kéo không thuận lợi (dễ ngã, không lợi dụng được trọng lượng của cơ thể,…).

2. Bài C4, C5, C6 trang 43 SGK vật lý 6

C4. Chọn từ thích hợp trong dấu ngoặc để điền vào chồ trống trong các câu sau:

a) Máy cơ đơn giản là nhưng dụng cụ giúp thực hiện công việc (1)………………….. hơn. (nhanh/dễ dàng)

b) Mặt phăng nghiêng, đòn báy, ròng rọc là (1)…………….(palăng/máy cơ đơn giản)

Trả lời:

1) – Dễ dàng.

b) (1) – máy cơ dơn giản.

C5. Nếu khối lượng của ống bêtông là 200kg và lực kéo của mỗi người trong hình 13.2 là 400N thì những người này có kéo được ống bêtông lên hay không? Vì sao?

Trả lời:

Bốn người này không kéo được ống bêtông lên, vì tổng các lực kéo của cả bốn người là 400 X 4 = 1600 N nhỏ hơn trọng lượng của ống bêtông (2000 N).

C6. Tìm những thí dụ sử dụng máy cơ đơn giản trong cuộc sống.

Trả lời:

Tuỳ theo HS. Có thể gợi ý một số trường hợp sử dụng máy cơ đơn giản ở địa phương, gần gũi với kinh nghiệm của HS. Ví dụ như tấm ván hoặc tấm sắt kê nghiêng từ mặt đất lên sàn nhà để dắt xe lên, ròng rọc được treo ở đỉnh cột cờ để kéo cờ lên, cái bóc vỏ

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top