Trang chủ » Trả lời câu hỏi bài Nhân, chia số hữu tỉ

Trả lời câu hỏi bài Nhân, chia số hữu tỉ

Câu 1: Tính

 bài tập toán 7

Lời giải

 bài tập toán 7

Câu 2: Điền số nguyên thích hợp vào ô trống:

 bài tập toán 7

Câu 3: Tính giá trị của các biểu thức A, B, C rồi sắp xếp kết quả theo thứ tự từ nhỏ đến lớn:

 bài tập toán 7

Lời giải

 bài tập toán 7

Câu 4: Tìm tập hợp các số nguyên x, biết rằng

 bài tập toán 7

Lời giải

 bài tập toán 7

Câu 5: Tìm ∈ Q, biết rằng:

 bài tập toán 7

Câu 6: Tính nhanh giá trị của biểu thức:

 bài tập toán 7

Câu 7: Tìm x ∈ Q, biết:

a) (x + 1) (x – 2) < 0

b) ( x – 2) (x + 2/3) > 0

Lời giải:

a. (x + 1) (x – 2) < 0 suy ra x +1 và x – 2 khác dấu.

Ta có:

 bài tập toán 7

Câu 8: Khi cộng hai số tự nhiên, ta luôn được kết quả là một số tự nhiên. Ta nói phép cộng luôn thực hiện được trong tập hợp số tự nhiên. Khi trừ hai số tự nhên, kết quả có thể không phải là 2 số tự nhiên (ví dụ 1 – 3 =?), ta nói phép trừ không luôn luôn thực hiên được trong tập hợp số tự nhiên. Đố em phép tính nào trong bốn phép tính cộng, trừ, nhân, chia sẽ không luôn luôn thực hiện được trong:

  1. Tập hợp các số hữu tỉ khác 0
  2. Tập hợp các số hữu tỉ dương
  3. Tập hợp các số hữu tỉ âm

Lời giải:

a) Tập hợp các số hữu tỉ khác 0 tất cả các phép cộng, trừ, nhân , chia luôn thực hiện được

b) Tập hợp các số hữu tỉ dương : phép trừ không phải luôn thực hiện được

Ví dụ: (1/3) – (3/4) kết quả không phải là số hữu tỉ dương

c) Tập hợp các số hữu tỉ âm: phép trừ, nhân và chia không phải luôn luôn thực hiện được

Ví dụ: (-1/3) – (-3/4) kết quả không phải là số hữu tỉ âm

Câu 9: Tìm hai số hữu tỉ x và y sao cho x + y = xy = x : y (y ≠ 0)

Lời giải:

Ta có: x + y = xy = x : y (y ≠ 0)

Vì x + y = xy => x = xy – y = y(x -1)

=> x : y = x -1 (1)

Vì x : y = x + y (2)

Từ (1) và (2) suy ra: x + y = x – 1 => y = -1

Thay y = -1 vào (1) ta có: – x = x -1 => x=1/2

Câu 10: Cho A = [0,8.7 + (0,8)2](1,25.7 – (4/5).1,25) + 31,64

bài tập toán 7

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top