Trang chủ » Giải bài tập trang 46-50 SGK Toán 7 bài Ôn tập chương I: Số hữu tỉ. Số thực

Giải bài tập trang 46-50 SGK Toán 7 bài Ôn tập chương I: Số hữu tỉ. Số thực

Câu hỏi ôn tập chương 1 Đại Số (trang 46 SGK Toán 7 tập 1): 1. Nêu ba cách viết của số hữu tỉ -frac{3}{5} và biểu diễn số hữu tỉ đó trên trục số.

Lời giải

– Ba cách viết số hữu tỉ -frac{3}{5} là: frac{-6}{10};frac{-9}{15};frac{12}{-20}

– Biểu diễn số hữu tỉ -frac{3}{5} trên trục số:

Chia đoạn thẳng đơn vị (đoạn từ điểm 0 đến điểm –1) thành năm phần bằng nhau, lấy một đoạn làm đơn vị mới thì đơn vị mới bằng 1/5 đơn vị cũ.

⇒ Số hữu tỉ -frac{3}{5} được biểu diễn bởi điểm M nằm bên trái điểm 0 và cách điểm 0 một đoạn bằng 3 đơn vị mới.

 Giải bài tập SGK Toán lớp 7: Ôn tập chương I

Câu hỏi ôn tập chương 1 Đại Số (trang 46 SGK Toán 7 tập 1): 2. Thế nào là số hữu tỉ dương? Số hữu tỉ âm?

Số hữu tỉ nào không là số hữu tỉ dương cũng không là số hữu tỉ âm?

Lời giải

– Số hữu tỉ lớn hơn 0 gọi là số hữu tỉ dương

Số hữu tỉ nhỏ hơn 0 gọi là số hữu tỉ âm

– Số 0 không là số hữu tỉ dương cũng không là số hữu tỉ âm

Câu hỏi ôn tập chương 1 Đại Số (trang 46 SGK Toán 7 tập 1): 3. Giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ x được xác định như thế nào?

Lời giải

Giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ x, kí hiệu |x|, là khoảng cách từ điểm x tới điểm 0 trên trục số.

Câu hỏi ôn tập chương 1 Đại Số (trang 46 SGK Toán 7 tập 1): 4. Định nghĩa lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ.

Lời giải

Lũy thừa bậc n của một số hữu tỉ x, kí hiệu xn, là tích của n thừa số x (n là một số tự nhiên lớn hơn 1)

Câu hỏi ôn tập chương 1 Đại Số (trang 46 SGK Toán 7 tập 1): 5. Viết công thức:

– Nhân hai lũy thừa cùng cơ số.

– Chia hai lũy thừa cùng cơ số khác 0.

– Lũy thừa của một lũy thừa.

– Lũy thừa của một tích.

– Lũy thừa của một thương.

Lời giải

– Nhân hai lũy thừa cùng cơ số: xm . xn = x(m+n)

– Chia hai lũy thừa cùng cơ số khác 0: xm : xn = x(m-n) (x ≠ 0; m ≥ n)

– Lũy thừa của một lũy thừa: (xm)n = x(m.n)

– Lũy thừa của một tích: (x.y)n = xn . yn

– Lũy thừa của một thương: Giải bài tập SGK Toán lớp 7: Ôn tập chương I

Câu hỏi ôn tập chương 1 Đại Số (trang 46 SGK Toán 7 tập 1): 6. Thế nào là tỉ số của hai số hữu tỉ? Cho ví dụ.

Lời giải

Thương của phép chia số hữu tỉ x cho số hữu tỉ y (y ≠ 0) gọi là tỉ số của hai số x và y, kí hiệu là frac{x}{y} hay x : y

Ví dụ: Giải bài tập SGK Toán lớp 7: Ôn tập chương I

Câu hỏi ôn tập chương 1 Đại Số (trang 46 SGK Toán 7 tập 1): 7. Tỉ lệ thức là gì? Phát biểu tính chất cơ bản của tỉ lệ thức. Viết công thức thể hiện tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.

Lời giải

– Tỉ lệ thức là đẳng thức của hai tỉ số: Giải bài tập SGK Toán lớp 7: Ôn tập chương I

– Tính chất cơ bản của tỉ lệ thức:

Nếu Giải bài tập SGK Toán lớp 7: Ôn tập chương Ithì ad = bc

– Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau:

Giải bài tập SGK Toán lớp 7: Ôn tập chương I

(Giả thiết các tỉ số đều có nghĩa)

Câu hỏi ôn tập chương 1 Đại Số (trang 46 SGK Toán 7 tập 1): 8. Thế nào là số vô tỉ? Cho ví dụ.

Lời giải

Số vô tỉ là số được viết dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn.

Ví dụ: x = 1,4142135623730950…….

Câu hỏi ôn tập chương 1 Đại Số (trang 46 SGK Toán 7 tập 1): 9. Thế nào là số thực? Trục số thực?

Lời giải

– Số hữu tỉ và số vô tỉ được gọi chung là số thực.

– Các điểm biểu diễn số thực đã lấp đầy trục số.

⇒ Trục số còn được gọi là trục số thực:

Giải bài tập SGK Toán lớp 7: Ôn tập chương I

Câu hỏi ôn tập chương 1 Đại Số (trang 46 SGK Toán 7 tập 1): 10. Định nghĩa căn bậc hai của một số không âm.

Lời giải

Căn bậc hai của một số a không âm là số x sao cho x2 = a

Bài 96 (trang 48 SGK Toán 7 Tập 1): Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lí nếu có thể)

Giải bài tập SGK Toán lớp 7: Ôn tập chương I

Lời giải:

Giải bài tập SGK Toán lớp 7: Ôn tập chương I

Giải bài tập SGK Toán lớp 7: Ôn tập chương I

Bài 97 (trang 49 SGK Toán 7 Tập 1): Tính nhanh

a) (-6,37 . 0,4) . 2,5

b) (-0,125 ) . (-5,3 ) . 8

c) (-2,5 ) . (-4) . (-7,9)

Giải bài tập SGK Toán lớp 7: Ôn tập chương I

Lời giải:

a) (-6,37 . 0,4) . 2,5 = -6,37 . (0,4 . 25)

= -6,37 . 1 = -6,37

b) (-0,125 ) . (-5,3 ) . 8 = (-5,3) . (-0,125 . 8)

= -1 . (-5,3) = 5,3

c) (-2,5 ) (-4) . (-7,9) = [(-2,5) . (-4) ] . (-7,9)

= 10 . (-7,9) = -79

Giải bài tập SGK Toán lớp 7: Ôn tập chương I

Bài 98 (trang 49 SGK Toán 7 Tập 1): Tìm y biết:

Giải bài tập SGK Toán lớp 7: Ôn tập chương I

Lời giải:

Giải bài tập SGK Toán lớp 7: Ôn tập chương I

Giải bài tập SGK Toán lớp 7: Ôn tập chương I

Giải bài tập SGK Toán lớp 7: Ôn tập chương I

Bài 99 (trang 49 SGK Toán 7 Tập 1): Tính giá trị biểu thức

Giải bài tập SGK Toán lớp 7: Ôn tập chương I

Lời giải:

Giải bài tập SGK Toán lớp 7: Ôn tập chương I

Bài 101 (trang 49 SGK Toán 7 Tập 1): Tìm x biết:

a) |x| = 2,5

b) |x| = -1,2

c) |x| + 0,573 = 2

d) left|x+frac{1}{3}right|-4=-1

Lời giải:

a) |x| = 2,5 => x = ±2,5

b) |x| = -1,2

Vì |x| ≥ 0 nên không tồn tại giá trị nào của x để |x| = -1,2

c) |x| + 0,573 = 2

⇔ |x| = 2 – 0,573

⇔ |x| = 1,427

⇔ x = ±1,427

Giải bài tập SGK Toán lớp 7: Ôn tập chương I

Bài 102 (trang 50 SGK Toán 7 Tập 1): Từ tỉ lệ thức

Giải bài tập SGK Toán lớp 7: Ôn tập chương I

(a, b, c, d ≠ 0, a ≠ ±b; c ≠ ±d) hãy suy ra các tỉ lệ thức sau

Giải bài tập SGK Toán lớp 7: Ôn tập chương I

Lời giải:

Giải bài tập SGK Toán lớp 7: Ôn tập chương I

 Giải bài tập SGK Toán lớp 7: Ôn tập chương I

Bài 103 (trang 50 SGK Toán 7 Tập 1): Theo hợp đồng hai tổ sản xuất chia lãi với nhau theo tỉ lệ 3 : 5. Hỏi mỗi tổ được chia bao nhiêu nếu tổng số lãi là 1280000 đồng?

Lời giải:

Gọi số tiền lãi mỗi tổ được chia là x, y.

Theo đề bài ta có:

Giải bài tập SGK Toán lớp 7: Ôn tập chương I

Do đó:

x = 1600000.3 = 4800000 (đ)

y = 1600000.5 = 8000000 (đ)

Bài 104 (trang 50 SGK Toán 7 Tập 1): Một cửa hàng có ba tấm vải dài tổng cộng 108m. Sau khi bán đi

Giải bài tập SGK Toán lớp 7: Ôn tập chương I

thì số mét vải còn lại ở ba tấm bằng nhau. Tính chiều dài mỗi tấm vải lúc đầu?

Lời giải:

Gọi chiều dài của mỗi tấm vải lần lượt là x (m), y (m), z (m).

Theo đề bài ta có:

Giải bài tập SGK Toán lớp 7: Ôn tập chương I

Vậy:

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top