Trang chủ » Trả lời câu hỏi bài Quang Trung xây dựng đất nước

Trả lời câu hỏi bài Quang Trung xây dựng đất nước

Bài 1 (trang 133 sgk Lịch sử 7): Vua Quang Trung có những chính sách gì để phục hồi, phát triển kinh tế, ổn định xã hội và phát triển văn hóa dân tộc?

Lời giải:

a. Kinh tế:

* Nông Nghiệp:

– Ban hành Chiếu khuyến nông để giải quyết tình trạng ruộng đất bỏ hoang và nạn lưu vong.

– Kết quả: Mùa màng trở lại phong đăng. Cảnh thái bình đã trở lại.

* Thủ công nghiệp và thương nghiệp:

– Bãi bỏ hoặc giảm nhiều loại thuế.

– Mở cửa ải thông chợ búa.

– Kết quả: Hàng hóa lưu thông không bị ngưng đọng. Nghề thủ công và buôn bán được phục hồi dần.

b. Phát triển văn hóa dân tộc:

– Ban bố Chiếu lập học.

– Dùng chữ Nôm làm chữ viết thức của nhà nước.

– Lập Viện Sùng chính để dịch sách chữ Hán ra chữ Nôm, làm tài liệu học tập.

Bài 2 (trang 133 sgk Lịch sử 7): Đường lối ngoại giao của vua Quang Trung có ý nghĩa như thế nào?

Lời giải:

* Đường lối ngoại giao của Vua Quang Trung:

– Đối với Lê Duy Chỉ ở phía Bắc, Nguyễn Ánh ở Gia Định: Kiên quyết tiến quân đánh dẹp (tiêu diệt).

– Đối với nhà Thanh: Mềm dẻo nhưng cương quyết bảo vệ từng tấc đất của Tổ quốc .

* Ý nghĩa chính sách ngoại giao:

– Tránh cho đất nước bị chia cắt, chiến tranh.

– Bảo vệ được toàn vẹn lãnh thổ dân tộc, tạo sự hòa hiếu láng giềng với nhà Thanh.

Bài 3 (trang 133 sgk Lịch sử 7): Tóm tắt những nét chính về sự nghiệp của vua Quang Trung.

Lời giải:

– Năm 1771: Dựng cờ khởi nghĩa, trở thành một trong ba lãnh tụ cao nhất của phong trào Tây Sơn.

– Năm 1775: Tổng chỉ huy xuất sắc trận đánh Phú Yên, tạo ra bước ngoặt quan trọng cho toàn bộ quá trình phát triển mạnh mẽ sau đó của phong trào.

– Năm 1777: Tổng chỉ huy cuộc tấn công vào Gia Định lần thứ hai, lật đổ cơ đồ thống trị của họ Nguyễn.

– Năm 1782: Chỉ huy cuộc tấn công vào Gia Định lần thứ tư, đánh cho Nguyễn Ánh đại bại.

– Năm 1783: Tổng chỉ huy cuộc tấn công vào Gia Định lần thứ năm, đuổi tập đoàn Nguyễn Ánh ra khỏi bờ cõi.

– Năm 1785: Tổng chỉ huy trận Rạch Gầm – Xoài Mút, đánh tan 5 vạn quân Xiêm xâm lược.

– Năm 1786: Tổng chỉ huy các đợt tấn công tiêu diệt chính quyền họ Trịnh.

– Ngày 22/12/1788: Lên ngôi Hoàng đế tại Núi Bân (Phú Xuân – Huế). Niên hiệu Quang Trung bắt đầu xuất hiện từ đây.

– Năm 1789: Tổng chỉ huy trận Ngọc Hồi – Đống Đa, quét sạch 29 vạn quân Thanh và bè lũ tay sai phản quốc Lê Chiêu Thống

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top