Trang chủ » Trả lời câu hỏi trang 24-28 bài Tỉ lệ thức Toán 7 tập 1

Trả lời câu hỏi trang 24-28 bài Tỉ lệ thức Toán 7 tập 1

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 7 trang 24: Từ các tỉ số sau đây có lập được tỉ lệ thức không?

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 7: Tỉ lệ thức

Lời giải

Ta có:

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 7: Tỉ lệ thức

⇒ Hai tỉ số này lập được tỉ lệ thức

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 7: Tỉ lệ thức

⇒ Hai tỉ số này không lập được tỉ lệ thức

Trả lời câu hỏi Tập 1 Bài 7 trang 25: Bằng cách tương tự, từ tỉ lệ thức

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 7: Tỉ lệ thức

ta có thể suy ra ad=bc không?

Lời giải

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 7: Tỉ lệ thức

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 7 trang 25: Bằng cách tương tự, từ đẳng thức

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 7: Tỉ lệ thức

ta có thể suy ra tỉ lệ thức a/b=c/d không?

Lời giải

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 7: Tỉ lệ thức

Bài 44 (trang 26 SGK Toán 7 Tập 1): Thay tỉ số giữa các số hữu tỉ bằng tỉ số giữa các số nguyên

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 7: Tỉ lệ thức

Lời giải:

a) 1,2 : 3,24 = 120 : 324 = 10 : 27

 Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 7: Tỉ lệ thức

Bài 45 (trang 26 SGK Toán 7 Tập 1): Tìm các tỉ số bằng nhau trong các tỉ số sau đây rồi lập các tỉ lệ thức

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 7: Tỉ lệ thức

Lời giải:

Ta có:

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 7: Tỉ lệ thức

Nên ta được các tỉ lệ thức bằng nhau là:

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 7: Tỉ lệ thức

Bài 46 (trang 26 SGK Toán 7 Tập 1): Tìm x trong các tỉ lệ thức sau

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 7: Tỉ lệ thức

Lời giải:

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 7: Tỉ lệ thức

b) -0,52 😡 =-9,36 : 16,38

=> -0,52 .16,38 = x.(-9,36)

=> x = -8,5176 : (-9,36) = 0,91

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 7: Tỉ lệ thức

=> 34 : 23 = x: 1,61

=> 23x = 34.1,61

=> x = 54,74 : 23 =2,38

Bài 47 (trang 26 SGK Toán 7 Tập 1): Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ các đẳng thức sau :

a) 6 . 63 = 9 . 42.

b) 0,24 . 1,61 = 0,84 . 0,46.

Lời giải:

a) Các tỉ lệ thức có từ đẳng thức 6,63 = 9.42 là

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 7: Tỉ lệ thức

b) Các tỉ lệ thức từ đẳng thức 0,24.1,61 = 0,84.0,46 là

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 7: Tỉ lệ thức

Bài 48 (trang 26 SGK Toán 7 Tập 1): Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ tỉ lệ thức sau:

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 7: Tỉ lệ thức

Lời giải:

 Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 7: Tỉ lệ thức

Bài 49 (trang 26 SGK Toán 7 Tập 1): Từ các tỉ số sau đây có thể lập được tỉ lệ thức không

a) 3,5 : 5,25 và 14 : 21

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 7: Tỉ lệ thức

c) 6,51 : 15,19 và 3 : 7

Lời giải:

Sử dụng tính chất 2 để kiểm tra

a) Ta có 3,5.21 = 73,5 và 5,25.14 = 73,5 nên 3,5.21 = 5,25.14

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 7: Tỉ lệ thức

Bài 50 (trang 27 SGK Toán 7 Tập 1): Tìm tên của một tác phẩm nổi tiếng của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Điền số thích hợp vào các ô vuông dưới đây, sau đó viết các chữ tương ứng với các số tìm được vào các ô ở hàng dưới cùng của bài, em sẽ biết được tên một tác phẩm nổi tiếng của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn (1228 – 1300), vị anh hùng của dân tộc ta đồng thời là danh nhân quân sự thế giới.

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 7: Tỉ lệ thức

Lời giải:

(Gợi ý: Sử dụng tính chất tỉ lệ thức để tìm số còn lại trong ô vuông)

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 7: Tỉ lệ thức

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 7: Tỉ lệ thức

Vậy tên tác phẩm nổi tiếng của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn là BINH THƯ YẾU LƯỢC.

Bài 51 (trang 28 SGK Toán 7 Tập 1): Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ bốn số sau

1,5 ; 2 ; 3,6 ; 4,8.

Lời giải:

Ta có 1,5 . 4,8 = 2 . 3,6

Do đó có 4 tỉ lệ thức:

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 7: Tỉ lệ thức

Bài 52 (trang 28 SGK Toán 7 Tập 1): Từ tỉ lệ thức

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 7: Tỉ lệ thức

với a, b, c, d ≠ 0 ta có thể suy ra

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 7: Tỉ lệ thức

Lời giải:

Từ tỉ lệ thức

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 7: Tỉ lệ thức

suy ra ad = bc.

Từ đó (áp dụng cách nhân chéo) ta suy ra:

A sai

B sai

C đúng

D sai

Vậy chọn C.

Bài 53 (trang 28 SGK Toán 7 Tập 1): Đố

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 7: Tỉ lệ thức

(Rút gọn bằng cách xóa bỏ phần phân số ở hai hỗn số, giữ lại phần nguyên là được kết quả)

Đố em viết được một tỉ số khác cũng có thể rút gọn như vậy!

Lời giải:

Kiểm tra

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 7: Tỉ lệ thức

Ta có thể viết các tỉ số khác cũng có thể rút gọn như trên. Chẳng hạn:

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 7: Tỉ lệ thức

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top