Trang chủ » Giải bài tập trang 28 bài 8 Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau Toán 7

Giải bài tập trang 28 bài 8 Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau Toán 7

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 8 trang 28: Cho tỉ lệ thức

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 8: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Hãy so sánh các tỉ số

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 8: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

với các tỉ số trong tỉ lệ thức đã cho.

Lời giải

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 8: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 8 trang 29: Dùng dãy tỉ số bằng nhau để thể hiện câu nói sau: Số học sinh của ba lớp 7A, 7B, 7C tỉ lệ với các số 8; 9; 10

Lời giải

Ta có: Gọi số học sinh của ba lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là x, y, z (học sinh)

Theo giả thiết có dãy tỉ số sau:

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 8: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Bài 54 (trang 30 SGK Toán 7 Tập 1): Tìm hai số x và y biết

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 8: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

và x + y = 16.

Lời giải:

Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 8: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

=> x = 3.2 = 6

y = 2.5 = 10

Bài 55 (trang 30 SGK Toán 7 Tập 1): Tìm hai số x, y biết x : 2 = y : (-5) và x – y = -7.

Lời giải:

Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 8: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

=> x = 2.(-1) = -2

y = (-1) .(-5) = 5

Bài 56 (trang 30 SGK Toán 7 Tập 1): Tìm diện tích hình chữ nhật biết rằng tỉ số giữa 2 cạnh của nó là 2/5 và chu vi là 28m.

Lời giải:

Gọi x (m) là chiều rộng, y (m) là chiều dài (x, y > 0)

Ta có (x + y).2 = 28 => x + y = 14

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 8: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

=> x = 2.2 = 4 (m)

=> y = 2.5 = 10 (m)

Vậy diện tích hình chữ nhật S = 4.10 = 40 (m2)

Bài 57 (trang 30 SGK Toán 7 Tập 1): Số viên bi của ba bạn Minh, Hùng, Dũng tỉ lệ với các số 2 ; 4 ; 5. Tính số viên bi của mỗi bạn biết rằng ba bạn có 44 viên bi.

Lời giải:

Gọi x, y, z lần lượt là số viên bi của ba bạn Minh, Hùng,Dũng (x, y, z ∈ N*)

Theo đề bài ta có

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 8: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

=> x = 2.4 = 8

y = 4.4 = 16

z = 5.4 = 20

Vậy số viên bi của Minh Hùng Dũng lần lượt là 8, 16, 20 viên.

Bài 58 (trang 30 SGK Toán 7 Tập 1): Hai lớp 7A và 7B đi lao động trồng cây. Biết rằng tỉ số giữa số cây trồng được của lớp 7A là 0,8 và lớp 7B trồng nhiều hơn 20 cây. Tính số cây mỗi lớp đã trồng.

Lời giải:

Gọi x, y lần lượt là số cây trồng được của lớp 7A, 7B (0 < x < 20, 20 < y; x, y ∈ N*)

Theo đề bài ta có

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 8: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

=> x = 20.4 = 80 (cây)

y = 20.5 = 100 (cây)

Bài 59 (trang 31 SGK Toán 7 Tập 1): Thay tỉ số giữa các số hữu tỉ bằng tỉ số giữa các số nguyên:

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 8: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Lời giải:

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 8: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Bài 60 (trang 31 SGK Toán 7 Tập 1): Tìm x trong các tỉ lệ thức sau:

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 8: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Lời giải:

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 8: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Bài 61 (trang 31 SGK Toán 7 Tập 1): Tìm ba số x, y, z biết

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 8: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Lời giải:

Ta có:

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 8: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Nên x = 2.8 = 16

y = 2.12 = 24

z = 2.15 = 30

Bài 62 (trang 31 SGK Toán 7 Tập 1): Tìm hai số x, y biết

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 8: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Lời giải:

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 8: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

=> x = 2k và y = 5k

Từ xy = 10 suy ra

2k.5k = 10 => 10k2 = 10 => k = ±1

– Với k = 1 ta được x = 2; y = 5

– Với k = -1 ta được x = -2; y = -5

Bài 63 (trang 31 SGK Toán 7 Tập 1): Chứng minh tỉ lệ thức

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 8: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

(a – b ≠ 0, c – d ≠ 0) ta có thể suy ra tỉ lệ thức

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 8: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Lời giải:

/data/image/2018/08/02/giai-bai-tap-sgk-toan-lop-7-bai-8-tinh-chat-cua-day-ti-so-bang-nhau-20.jpg

Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 8: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Bài 64 (trang 31 SGK Toán 7 Tập 1): Số học sinh bốn khối 6, 7, 8, 9 tỉ lệ với các số 9, 8, 7, 6. Biết rằng số học sinh khối 9 ít hơn số học sinh khối 7 là 70 học sinh. Tìm số học sinh mỗi khối.

Lời giải:

Gọi x, y, z, t lần lượt là số học sinh các khối 6, 7, 8, 9

Theo đề bài ta có

 Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 8: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau:

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 8: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

=> y = 35.8 = 280

=> t = 6.35 = 210

 Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 8: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top