Trang chủ » Trả lời câu hỏi bài Từ vuông góc đến song song

Trả lời câu hỏi bài Từ vuông góc đến song song

Câu 1: Tính số đo x của góc AOB ở hình dưới, cho biết a//b.

Lời giải:

Qua O kẻ đường thẳng c //a

Vì a//b nên c//b

∠A =∠(O1 ) (hai góc so le trong)

Mà ∠A =35o nên ∠(O1 ) =35o

Vì ∠(O1) và ∠(A)là hai góc trong cùng phía của hai đường thẳng song song nên ∠(O2) + ∠B =180o

⇒∠(O2 ) =180-∠B

⇒∠(O2 ) =180-140=40o

x = ∠(AOB) =∠(O1 ) +∠(O2 ) =35o+40o=75o

Câu 2: a, dùng eke vẽ hai đường thẳng a,b cùng vuông góc với đường thẳng c.

b, Tại sao a//b?

c, Vẽ đường thẳng d cắt a, b lần lượt tại C,D. đánh số các góc đỉnh D,C rồi viết tên các cặp góc bằng nhau.

Lời giải:

a, Hình vẽ

 Bài tập toán 7

C cắt a và b, trong các góc tạo thành có cặp góc đông vị bằng nhau và bằng 90o nên a //b

Câu 3: a, Vẽ a//b và c⊥a

b, Quan sát xem c có vuông góc với b hay không

c, Lí luận tại sao nếu a//b và c⊥a thì c⊥b

Lời giải:

a, Hình vẽ:

 Bài tập toán 7

b. Dùng eke ta thấy b vuông góc với c

Vì a//b nên c cắt a tại A thì c cắt b tại B.

Ta có: a⊥c⇒ ∠(A1 ) =90o;∠(Aa ) và ∠(B2 ) là cặp góc đồng vị.

Suy ra: ∠(B2) =∠(A1 ) =90

Vậy b ⊥c

Câu 4: a, Vẽ ba đường thẳng a,b,c sao cho b//a và c//a

b, Kiểm tra xe, b và c có song song với nhau hay không

c, Lí luận tại sao nếu b//a và c//a thì b//c

Lời giải:

a, Hình vẽ:

Bài tập toán 7

b, b//c

c, giả sử b và c không song song nên ba cắt c tại điểm O nào đó.

Ta có: O ∉ a vì O ∈b và b//a

Vậy qua điểm O kẻ được hai đường thẳng b và c cùng song song với đường thẳng a, điều đó trái với tiên đề Ơ clit

Vậy b//c

Câu 5: Vẽ ba đường thẳng a,b,c sao cho a//b//c

b, Vẽ đường thẳng d sao cho d⊥b

c, tại sao d⊥a và d⊥c

Lời giải:

a, b. Hình vẽ :

 Bài tập toán 7

c, Vì a//b và d⊥b nên d⊥a

Vì c//b và d⊥b nên d⊥c

Câu 6: Làm thế nào để kiểm tra được hai đường thẳng có song song với nhau hay không? Hãy nói các cách kiểm tra mà em biết?

Lời giải:

Muốn kiểm tra hai đường thẳng a. B có song song với nhau hay không ta vẽ đường thẳng c cắt 2 đường thẳng a và b rồi đo 1 cặp góc so le trong xem chúng có bằng nhau không. Nếu có cặp góc so le trong bằng nhau thì a//b

Có thể thay cặp góc so le trong bằng các cặp góc đồng vị hoặc cặp góc trong cùng phía.

Cũng có thể dùng eke kẻ đường thẳng vuông góc với a rồi kiểm tra xem đường thẳng đo có vuông góc với b không

Câu 7: Hãy phát biểu các tính chất có liên quan đến tính chất vuông góc và tính chất vuông góc và song song của hai đường thẳng. Vẽ hình minh hoạ và ghi các tính chất đó bằng kí hiệu

Lời giải:

Hai đường thẳng phân biệt vuông góc với đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau (hình a)

a⊥ c;b⊥c⇒ a//b

 Bài tập toán 7

Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kí (hình b)

a//b; c⊥ a⇒ c ⊥ b

hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thú ba thì chúng song song với nhau (hình c)

a//c; b//c ⇒ a//b

Câu 8: Dùng eke vẽ đường thẳng d’ đi qua A vuông góc với đường thẳng d ở hình bên. (Lẽ dĩ nhiên là chỉ vẽ được đường thẳng d’ trên mặt giấy trong phạm vi khung)

Lời giải:

Lấy điểm B ∈d tuỳ ý, dùng eke vẽ đường thẳng c vuông góc với d tại b

Vẽ đường thẳng d’ đi qua A và d’//c

Ta có: d’ ⊥ d.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top