Trang chủ » Top 21 từ vựng unit 11 lớp 12 đầy đủ nhất

Top 21 từ vựng unit 11 lớp 12 đầy đủ nhất

Top 21 từ vựng unit 11 lớp 12 đầy đủ nhất

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về từ vựng unit 11 lớp 12 mà bạn đang tìm kiếm do chính biên tập viên Làm Bài Tập biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác trên trang web lambaitap.edu.vn của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

Video từ vựng unit 11 lớp 12

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh theo SGK lớp 12, các câu hỏi Unit 11 Books có đáp án và giải thích chi tiết. Bám sát chương trình, dành cho ôn tập kiểm tra, ôn thi THPT Quốc Gia.

Mục lục

Trích từ tài liệu

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Câu 1: A. same B. taste C. swallow D. page

Câu 2: A. sleep B. keep C. pleasure D. people

Choose the word that has the stress pattern different from that of the rest.

Câu 3: A. subject B. swallow C. story D. digest

Câu 4: A. example B. holiday C. careful D. interest

Choose the underlined part among A, B, C or D that needs correction.

Xem thêm: Top 8 propan 1 ol cuo chi tiết nhất

Câu 5: Today the number of people whom enjoy winter sports is almost double that of twenty years ago.

 1. the number B. whom C. is D. that

Câu 6: My uncle has just bought some expensive furnitures for his new house

 1. My uncle B. just C. expensive furnitures D. his

Câu 7: Have you ever read any novels writing by Jack London?

 1. Have you B. read C. any D. writing

Choose the most suitable word or phrase (A, B, C or D) to complete each sentence.

Câu 8: My parents……..they will move to the seaside when my father retires next year

 1. think B. thinking C. will think D. thought

Câu 9: I couldn’t resist reading the book even…….. I was very sleepy.

 1. though B. although C. however D. otherwise

Câu 10: ………that the hope for cancer control may lie in the use of vaccine.

 1. To believe B. It is believed C. Believing D. The belief

Câu 11: Books in the home are a wonderful……. of knowledge and pleasure

 1. source B. resource C. list D. sum

Câu 12: My roommate’s handwriting was very bad, so he had me…….. his paper for him last night.

 1. to type B. type C. to have typed D. typed

Xem thêm: Người ta đi cấy lấy công…Trời êm bể lặng mới yên tấm lòng

Câu 13: The book is so interesting that I can’t……..

 1. put down it B. put it down C. put down D. be put down

Câu 14: Would you be……..to hold the door open?

 1. too kind B. as kind C. kind enough D. so kind

Câu 15: Children are interested …….watching cartoon films.

 1. in B. at C. about D. of

Câu 16: The ……..thing about travelling by train rather than by car is that you can sleep or read during the journey.

 1. enjoyment B. enjoyed C. enjoying D. enjoyable

Câu 17: I wonder who drank all the milk yesterday. It…….. have been Jane because she was out all day.

 1. must B. could C. needn’t D. can’t

Câu 18: Mike _________ Alaska, so he’s used to cold weather.

 1. comes over B. comes in C. comes across D. comes from

Câu 19: Does this jacket_______ my trousers?

 1. go with B. go through with C. go ahead D. go off

Mark the letter A, B , C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.

Câu 20: Two friends Diana and Anne are talking about Anne’s new blouse.

Xem thêm: Top 10+ tiến hành các thí nghiệm sau chi tiết nhất

Diana: “ That blouse suits you perfectly, Anne”

Anne: “_______”

 1. Never mind B. Don’t mention it C. Thank you D. You’re welcome

Câu 21: Marry is talking to a porter in the hotel lobby.

Poter: “ Shall I help you with the suitcase”

Marry:“_______”

 1. Not a chance B. That’s very kind of you
 2. I can’t agree more D. What a pity!

Mark the letter A,B,C or D on the answer sheet to indicate the word(s) CLOSET in meaning to the underlined word in the each of the following question.

Câu 22: He was asked to account for his presence at the scene of crime.

 1. complain B. exchange C. explain D. arrange

Câu 23: The teacher gave some suggestions on what could come out for the examination.

 1. effects B. symptoms C. hints D. demonstrations

Xem tiếp bài trong serie

Bài trước: Tổng hợp từ vựng Tiếng Anh lớp 11 (chương trình SGK mới) Bài tiếp theo: 107 Câu hỏi trắc nghiệm lớp 12 Unit 12 Water Sports có đáp án

Top 21 từ vựng unit 11 lớp 12 tổng hợp bởi Lambaitap.edu.vn

Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 11 Tiếng Anh 12, Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) tiếng Anh 12 unit 11

 • Tác giả: baitapsgk.com
 • Ngày đăng: 10/09/2022
 • Đánh giá: 4.95 (929 vote)
 • Tóm tắt: Unit 11 : Book – sách – Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 11 Tiếng Anh 12. Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) tiếng Anh 12 unit 11. UNIT 11 : BOOKS [ SÁCH].

Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 11 Tiếng Anh 12

 • Tác giả: baitap.me
 • Ngày đăng: 10/21/2022
 • Đánh giá: 4.62 (356 vote)
 • Tóm tắt: Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Unit 11 : Book – Sách SGK Tiếng Anh lớp 12.

Từ vựng unit 11: What time it is? (tiếng anh 4)

 • Tác giả: tech12h.com
 • Ngày đăng: 03/24/2022
 • Đánh giá: 4.47 (584 vote)
 • Tóm tắt: Từ vững unit 11: What time it is? Tổng hợp những từ vựng quan trọng có trong bài kèm theo phần phiên âm, nghĩa, hình ảnh và file âm thanh.

Từ vựng Unit 11 lớp 5 | Giải Tiếng Anh lớp 5 – Toploigiai

 • Tác giả: toploigiai.vn
 • Ngày đăng: 01/30/2022
 • Đánh giá: 4.04 (437 vote)
 • Tóm tắt: Từ vựng Unit 11 lớp 5 ; headache, /hedeik/, đau đầu ; toothache, /tu:θeik/, đau răng ; earache, /iəreik/, đau tai ; stomach ache, /stʌmək eik/, đau bụng ; backache …

Từ vựng unit 11 lớp 12 trong sách tiếng anh phổ thông lớp 12

 • Tác giả: sgkphattriennangluc.vn
 • Ngày đăng: 10/02/2022
 • Đánh giá: 3.81 (588 vote)
 • Tóm tắt: Nếu muốn luyện tập trắc nghiệm, luyện viết, luyện nghe theo danh sách thì các em có thể truy cập vào link sau để học: … source. Xem ngay video Từ vựng unit …

Xem thêm: Top 19 fe no3 2 h2so4

từ vựng tiếng anh lớp 12 unit 11: books

 • Tác giả: giasutoancau.com
 • Ngày đăng: 04/26/2022
 • Đánh giá: 3.7 (441 vote)
 • Tóm tắt: Tổng hợp từ vựng Tiếng Anh lớp 12 Unit 11: Books dưới đây gồm toàn bộ từ mới Tiếng Anh, phiên âm chuẩn xác và định nghĩa Tiếng Việt dễ hiệu và toàn bộ cụm …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh trong chương trình giáo dục phổ thông, Gia Sư Toàn Cầu đã đăng tải rất nhiều tài liệu để học tốt Tiếng Anh lớp 12 chương trình cũ khác nhau. Tổng hợp từ vựng Tiếng Anh lớp 12 Unit 11: Books dưới đây …

Tải Từ vựng Unit 11 lớp 12 Books – Tiếng Anh 12 Unit 11 Books| Từ vựng Unit 11 SGK tiếng Anh lớp 12 đầy đủ nhất

 • Tác giả: text.123docz.net
 • Ngày đăng: 03/23/2022
 • Đánh giá: 3.43 (200 vote)
 • Tóm tắt: Tải Từ vựng Unit 11 lớp 12 Books – Tiếng Anh 12 Unit 11 Books| Từ vựng Unit 11 SGK tiếng Anh lớp … <b>A. Vocabulary – Từ vựng tiếng Anh Unit 11 lớp 12</b>.

Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 11 Tiếng Anh 8 mới – Colearn

 • Tác giả: colearn.vn
 • Ngày đăng: 09/30/2022
 • Đánh giá: 3.35 (393 vote)
 • Tóm tắt: 11. light bulb (n) /laɪt bʌlb/: bóng đèn. 12. oversleep (v) /ˌəʊvəˈsliːp/: ngủ quên. 13. patent (n, v) /ˈpætnt/: bằng sáng chế, được cấp bằng sáng chế.

Vocabulary – phần từ vựng – unit 11 tiếng anh 12 – UNIT : BOOKS [ SÁCH]

 • Tác giả: ihoctot.com
 • Ngày đăng: 09/02/2022
 • Đánh giá: 3.12 (318 vote)
 • Tóm tắt: Vocabulary – phần từ vựng – unit 11 tiếng anh 12 – UNIT : BOOKS [ SÁCH]. Hỏi lúc: 10 tháng trước. Trả lời: 0. Lượt xem: 248 …

Unit 11 lớp 12 từ vựng | Học Từ Vựng Tiếng Anh Miễn Phí

 • Tác giả: vocagreen.com
 • Ngày đăng: 04/11/2022
 • Đánh giá: 2.98 (112 vote)
 • Tóm tắt: Học unit 11 lớp 12 từ vựng theo mô hình, ví dụ sẽ giúp dễ nhớ hơn 7 BÍ KÍP HỌC TIẾNG ANH CƠ BẢN HIỆU QUẢ NHẤT Tiếng Anh là môn học cần thiết và cực kỳ quan.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tiếng Anh là môn học cần thiết và cực kỳ quan trọng, môn học này đòi hỏi sự cần cù, chịu khó nhưng cũng đừng quên sử dụng những bí kíp, mẹo vặt để ghi nhớ dễ dàng hơn. Học tiếng anh cơ bản như thế nào để có thể đọc thông câu, nhớ rõ ngữ nghĩa, hiểu …

Xem thêm: Top 10+ a beauty contest or beauty pageant chi tiết nhất

Từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 11

 • Tác giả: haylamdo.com
 • Ngày đăng: 09/25/2022
 • Đánh giá: 2.8 (82 vote)
 • Tóm tắt: Từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 11 ; fever, /fi:və/, sốt ; temperature, /temprət∫ə/, nhiệt độ ; headache, /hedeik/, đau đầu ; toothache, /tu:θeik/, đau răng ; earache …

Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 11 Tiếng Anh 12

 • Tác giả: hoctot.nam.name.vn
 • Ngày đăng: 07/04/2022
 • Đánh giá: 2.74 (105 vote)
 • Tóm tắt: Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 11 Tiếng Anh 12 · 1. chew /tʃuː/. (v): nhai · 2. digest /daɪˈdʒest/. (v): tiêu hoá · 3. fascinating /ˈfæsɪneɪtɪŋ/. (a): hấp dẫn, …

Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 11 Tiếng Anh 12 – Giaibaitap.me

 • Tác giả: giaibaitap.me
 • Ngày đăng: 03/08/2022
 • Đánh giá: 2.49 (132 vote)
 • Tóm tắt: Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) tiếng Anh 12 unit 11. UNIT 11 : BOOKS [ SÁCH]. -chew /t∫u:/ (v): nhai. – digest /’daidʒest/ (v): tiêu hoá.

Unit 11 lớp 12 Vocabulary – Từ vựng Books

 • Tác giả: hoctapsgk.com
 • Ngày đăng: 10/24/2022
 • Đánh giá: 2.44 (56 vote)
 • Tóm tắt: Complete these sentences, using the word from the box. thriller romance novel science fiction craft comic. biography autobiography dictionary atlas. A …

Từ vựng Tiếng Anh 12 Unit 11 đầy đủ, hay nhất – VietJack.com

 • Tác giả: vietjack.com
 • Ngày đăng: 05/10/2022
 • Đánh giá: 2.3 (195 vote)
 • Tóm tắt: Từ vựng Tiếng Anh 12 Unit 11 đầy đủ, hay nhất – Tổng hợp từ vựng Tiếng Anh lớp 12 đầy đủ, chi tiết nhất giúp bạn học từ vựng Tiếng Anh 12 dễ dàng hơn.

Xem thêm: Top 20+ các thiết bị nào sau đây là thiết bị vào chi tiết nhất

Bài tập từ vựng unit 11 tiếng anh 12 có lời giải

 • Tác giả: vungoi.vn
 • Ngày đăng: 06/13/2022
 • Đánh giá: 2.19 (76 vote)
 • Tóm tắt: Bài tập trắc nghiệm vocabulary – từ vựng unit 11 tiếng anh 12 Endangered species có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em soạn từ mới đầy đủ cho 4 kỹ năng …

Unit 11 lớp 12 Vocabulary – Từ vựng Books

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 12/17/2021
 • Đánh giá: 2.16 (200 vote)
 • Tóm tắt: Bài học Unit 11 Books phần Vocabulary tổng hợp toàn bộ từ vựng Unit 11 giúp các em dễ dàng, ghi nhớ trong quá trình học bà.

Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 11 Tiếng Anh 11

 • Tác giả: dayhoctot.com
 • Ngày đăng: 04/25/2022
 • Đánh giá: 2.19 (97 vote)
 • Tóm tắt: Tổng hợp từ vựng (Vocabulary ) SGK tiếng Anh 11 unit 11 Vocabulary – Phần từ … 11 – Unit 11: Sources of energy – Các nguồn năng lượng môn Tiếng Anh Lớp 11.

Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 11 Tiếng Anh 12

 • Tác giả: loigiaihay.com
 • Ngày đăng: 11/29/2021
 • Đánh giá: 1.99 (197 vote)
 • Tóm tắt: >> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện …

Từ vựng Unit 11 lớp 12 Books

 • Tác giả: tip.edu.vn
 • Ngày đăng: 06/09/2022
 • Đánh giá: 1.9 (196 vote)
 • Tóm tắt: A. Vocabulary – Từ vựng tiếng Anh Unit 11 lớp 12 · 1. bit, (n) [bit], miếng, mẩu · 2. Chew, (v) [t∫u:] nhai · 3. digest, (v) [‘daidʒest], tiêu hoá.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh 12 trong chương trình giáo dục phổ thông năm học 2021 – 2022, Tip.edu.vn đã đăng tải rất nhiều tài liệu để học tốt Tiếng Anh lớp 12 chương trình cũ khác nhau. Tổng hợp từ vựng Tiếng Anh lớp 12 Unit …

Unit 11: Books – Vocabulary – Lý thuyết Tiếng anh 12 – Tìm đáp án

 • Tác giả: timdapan.com
 • Ngày đăng: 06/16/2022
 • Đánh giá: 1.74 (78 vote)
 • Tóm tắt: Từ Vựng Unit 11 Lớp 12 · digestible (adj): dễ tiêu hóa · digestion (v): sự tiêu hóa.
Xem thêm
Scroll to Top