Trang chủ » Bài 16. Cấu trúc di truyền của quần thể

Bài 16. Cấu trúc di truyền của quần thể

Bài 1:
 
Đề bài: Các quần thể cùng loài thường khác biệt nhau về những đặc điểm di truyền nào?
 
Lời giải chi tiết
 
Quần thể là một tập hợp cá thể cùng loài, chung sống trong một khoảng không gian xác định, ở một thời điểm xác định.
 
–  Quần thể không phải là một tập hợp cá thể ngẫu nhiên, nhất thời. Mỗi quần thể là một cộng đồng có một lịch sử phát triển chung, có thành phần kiểu gen đặc trưng và tương đối ổn định, về mặt di truyền học, người ta phân biệt quần thể tự phối và quần thể giao phối.
 
+ Mỗi quần thể có một vốn gen đặc trưng, vốn gen là tập hợp tất cả các alen của mọi lôcut có trong quần thể ở một thời điểm xác định. Các đặc điểm của vốn gen thể hiện qua các thông số là tần số alen và tần số kiểu gen của quần thế.
 
+ Mỗi quần thể còn được đặc trưng bởi tần số tương đối của các alen. các kiểu gen, các kiểu hình.
 
Bài 2: 
 
Đề bài: Tần số alen và tần số của các kiểu gen của quần thể cây tự thụ phấn và quần thể động vật giao phối cận huyết sẽ thay đổi như thế nào qua các thế hệ?
 
Lời giải chi tiết
 
Ở quần thể giao phối cận huyết và tự phối thì tần số alen không thay đổi qua các thế hệ, thành phần kiểu gen thay đổi theo hướng: tỷ lệ đồng hợp tăng, dị hợp giảm.
 
Bài 3: 
 
Đề bài: Tại sao các nhà chọn giống thường gặp rất nhiều trở ngại trong việc duy trì các dòng thuần chủng?
 
Lời giải chi tiết
 
Các nhà chọn giống thường gặp rất nhiều trở ngại trong việc duy trì các dòng thuần chủng vì khi duy trì giống thuần nhiều gen lặn có hại có điều kiện ở vào trạng thái đồng hợp tử biểu hiện ra kiểu hình làm cho các cá thể sinh vật bị giảm sức sống, giảm khả năng sinh sản thậm chí chết.
 
Bài 4: 
 
Đề bài: Hãy chọn phương án trả lời đúng.
 
Một quần thể khởi đầu có tần số kiểu gen dị hợp tử Aa là 0.40. Sau 2 thế hệ tự thụ phấn thì tần số kiểu gen dị hợp tử trong quần thể sẽ là bao nhiêu? Chọn đáp án đúng trong các phương án nêu dưới đây.
 
A. 0,10                     B. 0,20
 
C. 0,30                     D. 0,40
 
Lời giải chi tiết
 
Tần số kiểu gen dị hợp trong quần thể sau 2 thế hệ tự thụ phấn là
  Bài 16. Cấu trúc di truyền của quần thể
Chọn A

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top