Trang chủ » giải bài tập bài Nhân, chia số hữu tỉ SGK toán lớp 7

giải bài tập bài Nhân, chia số hữu tỉ SGK toán lớp 7

Bài 1 (SGK trang 15 -Toán 7 tập 1)

a) Trong các phân số sau, những phân số nào biểu diễn cùng một số hữu tỉ?

Bài tập môn Toán lớp 7

b) Viết ba phân số cùng biểu diễn số hữu tỉ -3/7

Hướng dẫn giải:

Ta có:

Bài tập môn Toán lớp 7

Vậy những phân số biểu diễn cùng một số hữu tỉ là:

Bài tập môn Toán lớp 7

Ba phân số cùng biểu diễn số hữu tỉ −3/7 là:

Bài tập môn Toán lớp 7

Bài 2 (SGK trang 16 – tập 1)

Sắp xếp các số hữu tỉ sau theo thứ tự lớn dần:

Bài tập môn Toán lớp 7

Hướng dẫn giải:

Xếp theo thứ tự lớn dần:

Bài tập môn Toán lớp 7

Bài 3 (SGK trang 16 -Toán 7 tập 1)

Dựa vào tính chất "Nếu x < y và y < z thì x < z" hãy so sánh

a) 4/5 và 1,1                   b) -500 và 0,001                   c) 13/38 và −12/−37

Đáp án:

Bài tập môn Toán lớp 7

Bài 4 (SGK trang 16 -Toán 7 tập 1)

Áp dụng tính chất các phép tính nhanh để tính nhanh

a) (-2,5. 0,38. 0, 4) – ( 0,125. 3,15. (-8))

b) ((-20,83) .0,2 + (-9,17).0,2) : ( 2,47.0,5 – (-3,53).0,5)

Hướng dẫn giải:

a) (-2,5. 0,38. 0, 4) – (0,125. 3,15. (-8))

=((-2,5.0,4).0,38) – ((-8.0,125).3,15)

= ((-1).0,38) – ((-1).3,15)

= -0,38 – (-3,15) = 2.77

b) ((-20,83) .0,2 + (-9,17).0,2) : ( 2,47.0,5 – (-3,53).0,5)

= ((-20,83 – 9,17).0,2) : ((2,47 + 3,53).0,5)

= (-6) : 3 = -2

Bài 5 (SGK trang 16 -Toán 7 tập 1)

Tìm x, biết:

a) |x -1,7| = 2,3

b) Ix + 3/4I – 1/3 =0

lời giải:

a) |x -1,7| = 2,3 => x – 1,7 = 2,3 hoặc x – 1,7 = -2,3

Với x – 1,7 = 2,3 => x = 4

Với x – 1,7 = -2,3 => x= -0,6

Vậy x = 4 hoặc x = -0,6

b)

 Bài tập môn Toán lớp 7

Bài 6 (SGK trang 16 -Toán 7 tập 1)

Dùng máy tính bỏ túi để tính

a) -3,1597) + (-2,39)

b) (-0,793) – (-2,1068)

c) (-0,5) . (-3,2) + (-10,1) . 0,2

d) 1,2. (-2,6) + (-1,4) : 0,7

Lời giải:

Bài tập môn Toán lớp 7

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top