Trang chủ » Giải bài tập Bảng lượng giác SGK Toán 9

Giải bài tập Bảng lượng giác SGK Toán 9

Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 1 Bài 3 trang 80: Sử dụng bảng, tìm cotg 47o24’.

Lời giải

cotg 47o24’=0,9195

Trả lời câu hỏi tập 1 Bài 3 trang 80: Sử dụng bảng, tìm tg 82o13’.

Lời giải

tg 82o13’=7,316

Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 1 Bài 3 trang 81: Sử dụng bảng tìm góc nhọn α, biết cotg α = 3,006

Lời giải

cotg α = 3,006 ⇒ α = 18o 24'

Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 1 Bài 3 trang 81: Tìm góc nhọn (làm tròn đến độ), biết cos α = 0,5547.

Lời giải

cos α = 0,5547 ⇒ α ≈ 56o

Bài 18 (trang 83 SGK Toán 9 Tập 1): Dùng bảng lượng giác hoặc máy tính bỏ túi để tìm các tỉ số lượng giác sau (làm tròn đến chữ số thập phân thứ tư):

a) sin 40o12';    b) cos52o54'

c) tg63o36';      d) cotg25o18'

Lời giải:

a) Dùng bảng lượng giác: sin 40o12' ≈ 0,6455

– Cách nhấn máy tính:

Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài 3: Bảng lượng giác

b) cos52o54' ≈ 0,6032

– Cách nhấn máy tính:

Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài 3: Bảng lượng giác

c) tg63o36' ≈ 2,0145

– Cách nhấn máy tính:

Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài 3: Bảng lượng giác

d) cotg25o18' ≈ 2,1155

– Cách nhấn máy tính:

Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài 3: Bảng lượng giác

(Lưu ý: Vì trong máy tính không có nút tính cotg nên ta phải tính tg trước rồi nhấn phím nghịch đảo.)

Bài 19 (trang 84 SGK Toán 9 Tập 1): Dùng bảng lượng giác hoặc máy tính bỏ túi để tìm số đo của góc nhọn x (làm tròn đến phút), biết rằng:

a) sin x = 0,2368;    b) cosx = 0,6224

c) tgx = 2,154;        d) cotgx = 3,251

Lời giải:

a) Dùng bảng lượng giác sinx = 0,2368 => x ≈ 13o42'

– Cách nhấn máy tính:

Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài 3: Bảng lượng giác

b) x ≈ 51o31'

– Cách nhấn máy tính:

Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài 3: Bảng lượng giác

c) x ≈ 65o6'

– Cách nhấn máy tính:

Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài 3: Bảng lượng giác

d) x ≈ 17o6'

– Cách nhấn máy tính:

Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài 3: Bảng lượng giác

Bài 20 (trang 84 SGK Toán 9 Tập 1): Dùng bảng lượng giác (có sử dụng phần hiệu chính) hoặc máy tính bỏ túi, hãy tìm các tỉ số lượng giác (làm tròn đến chữ số thập phân thứ tư):

a) sin70o13';    b) cos25o32'

c) tg43o10';     d) cotg32o15'

Lời giải:

a) Dùng bảng: sin 70o13' ≈ 0,9410

– Cách nhấn máy tính:

Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài 3: Bảng lượng giác

b) cos25o32' ≈ 0,9023

– Cách nhấn máy tính:

Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài 3: Bảng lượng giác

c) tg43o10' ≈ 0,9380

– Cách nhấn máy tính:

Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài 3: Bảng lượng giác

d) cotg32o15' ≈ 1,5850

– Cách nhấn máy tính:

Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài 3: Bảng lượng giác

Bài 21 (trang 84 SGK Toán 9 Tập 1): Dùng bảng lượng giác hoặc máy tính bỏ túi để tìm góc nhọn x (làm tròn kết quả đến độ), biết rằng:

sin x = 0,3495;      b) cos x = 0,5427;

c) tg x = 1,5142;   d) cotg x = 3,163

Lời giải:

a) Dùng bảng sinx ≈ 0,3495 => x ≈ 20o

– Cách nhấn máy tính:

Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài 3: Bảng lượng giác

b) x ≈ 57o

– Cách nhấn máy tính:

Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài 3: Bảng lượng giác

c) x ≈ 57o

– Cách nhấn máy tính:

Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài 3: Bảng lượng giác

d) x ≈ 18o

– Cách nhấn máy tính:

Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài 3: Bảng lượng giác

Bài 22 (trang 84 SGK Toán 9 Tập 1): So sánh:

a) sin 20ovà sin 70o;      b) cos25ovà cos63o15'

c) tg 73o20' và tg 45o;   d) cotg 2ovà cotg 37o40'

Lời giải:

a) Vì 20o< 70onên sin 20o < sin70o (góc tăng, sin tăng)

b) Vì 25o< 63o15' nên cos25o> cos 63o15' (góc tăng, cos giảm)

c) Vì 73o20' > 45nên tg73o20' > tg45o(góc tăng, tg tăng)

d) Vì 2o< 37o40' nên cotg 2o> cotg 37o40' (góc tăng, cotg giảm )

Bài 23 (trang 84 SGK Toán 9 Tập 1): Tính

Lời giải: Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài 3: Bảng lượng giác

(Gợi ý: Sử dụng tính chất lượng giác của hai góc phụ nhau)

 Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài 3: Bảng lượng giác

b) tg58o– cotg32o= tg58o – tg(90o – 32o)

= tg58o – tg58o = 0

Bài 24 (trang 84 SGK Toán 9 Tập 1): Sắp xếp các tỉ số lượng giác sau theo thứ tự tăng dần:

a) sin78o, cos14o, sin 47o, cos87o

b) tg73o, cotg25o, tg62o, cotg38o

Lời giải:

(Gợi ý: Bài này có 2 cách làm. Cách 1 là sử dụng máy tính. Cách 2 là sử dụng tính chất lượng giác của hai góc phụ nhau để đưa về cùng một tỉ số lượng giác rồi so sánh. Cách 2 nhanh hơn.)

a) Ta có: sin 78o= cos12o; sin 47o= cos 43o

Vì 12o < 14o < 43o < 87o

nên cos 12o > cos 14o > cos 43o > cos 87o

Suy ra: cos 87o < sin47o < cos14o < sin78o

b) Ta có: cotg25o= tg65o; cotg38o= tg52o.

Vậy: cotg38o < tg62o < cotg25o < tg73o

Bài 25 (trang 84 SGK Toán 9 Tập 1): So sánh:

a) tg25ovà sin 25o;    b) cotg 32ovà cos32o

c) tg45ovà cos45o;    d) cotg60ovà sin30o

Lời giải:

Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài 3: Bảng lượng giác

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top