Trang chủ » Giải bài tập Bất phương trình một ẩn SBT Toán 8 T2

Giải bài tập Bất phương trình một ẩn SBT Toán 8 T2

Câu 1: Kiểm tra xem các giá trị sau đây của x có là nghiệm của bất phương trình x2 – 2x < 3x

a, x = 2

b, x = 1

c, x = -3

d, x = 4

Lời giải:

Nghiệm của phương trình: x = 2; x= 1

Câu 2: Cho tập A = {-10; -9; -8; -7; -5; -4;……; 8; 9; 10}. Hãy cho biết giá trị nào của x trong tập A sẽ là nghiệm của bất phương trình.

a, |x| < 3

b, |x| > 8

c, |x| ≤ 4

d, |x| ≥ 7

Lời giải:

a, Ta có: |x| < 3 ⇔ -3 < x < 3

Các giá trị trong tập hợp A là nghiệm của bất phương trình là:

-2; -1; 0; 1; 2

b, Ta có: |x| > 8 ⇔ x > 8 hoặc x < -8

Các giá trị trong tập hợp A là nghiệm của bất phương trình là:

-10; -9; 9; 10

c, Ta có: |x| ≤ 4 ⇔ -4 ≤ x ≤ 4

Các số trong tập hợp A là nghiệm của bất phương trình là:

-4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4

d, Ta có: |x| ≥ 7 ⇔ x ≥ 7 hoặc x ≤ -7

Các số trong tập hợp A là nghiệm của bất phương trình là:

-10; -9; -8; -7; 7; 8; 9; 10

Câu 3: Hãy đưa ra hai sô nguyên là nghiệm của bất phương trình sau:

a, -4x + 5 > 10

b, 2x + 100 < 90

Lời giải:

a, Ta có: x = -4 và x = -3 là nghiệm của bất phương trình vì:

-4.(-4) + 5 = 16 + 5 = 21 > 10

-4.(-3) + 5 = 12 + 5 = 17 > 10

b, Ta có: x = -7 và x = -8 là nghiệm của bất phương trình vì:

2.(-7) + 100 = -14 + 100 = 86 < 90

2.(-8) + 100 = -16 + 100 = 84 < 90

Câu 4: Viết thành bất phương trình và chỉ ra một nghiệm của nó từ các mệnh đề sau đây:

a, Tổng của số nào đó và 5 lớn hơn 7.

b, Hiệu của 9 và số nào đó nhỏ hơn -12.

Lời giải:

a, x + 5 > 7

Ta có x = 3 là nghiệm của bất phương trình vì 3 + 5 = 8 > 7

b, 9 – x < 12

Ta có x = 22 là nghiệm của bất phương trình vì 9 – 22 = -13 < -12

Câu 5: Viết thành bất phương trình và chỉ ra hai nghiệm của nó từ các mệnh đề sau đây:

a, Tổng của 2 lần số nào đó và 3 lớn hơn 12.

b, Hiệu của 5 và 3 lần số nào đó nhỏ hơn 10.

Lời giải:

a, 2x + 3 > 12

Ta có: x = 6 và x = 7 là nghiệm của bất phương trình vì:

2.6 + 3 = 15 > 12 và 2.7 + 3 = 17 > 12

b, 5 – 3x < 10

Ta có: x = 1 và x = 2 là nghiệm của bất phương trình vì:

5 – 3.1 = 2 < 10 và 5 – 3.2 = -1 < 10

Câu 6: Cho tập A = {-10; -9; -8; -7;…..; 8; 9; 10}. Hãy cho biết số nào trong A là nghiệm của bất phương trình.

a, |x – 2| ≤ 3

b, |x – 3| > 5

Lời giải:

a, Ta có: |x – 2| ≤ 3

⇔ -3 ≤ x – 2 ≤ 3

⇔ -1 ≤ x ≤ 5

Các số trong tập hợp A là nghiệm của bất phương trình là:

-1; 0; 1; 2; 3; 4; 5

b, Ta có: |x – 3| > 5

⇒ (x-3 > 5) hoặc (x-3 < -5)

⇔ (x > 8) hoặc (x < -2)

Các số trong tập hợp A là nghiệm của bất phương trình là:

10; 9; -3; -4; -5; -6; -7; -8; -9; -10

Câu 7: Hãy đưa ra ba nghiệm của bất phương trình:

a, 5 > x

b, -4 < x

Lời giải:

a, Các số 3; 2; 1 là nghiệm của bất phương trình.

b, Các số -3; -2; -1 là nghiệm của bất phương trình.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top