Trang chủ » Giải bài tập Căn bậc ba SGK Toán 9

Giải bài tập Căn bậc ba SGK Toán 9

bài 67 trang 36 sgk- tập 1

Hãy tìm

sqrt[3]{512};         sqrt[3]{-729};      sqrt[3]{0,064};  sqrt[3]{-0,216}; sqrt[3]{-0,008}

Hướng dẫn giải:

Phân tích số dưới dấu căn ra thừa số nguyên tố hoặc đổi thàng phân số

sqrt[3]{512}=sqrt{2^9}=sqrt[3]{left(2^3right)^3}=2^3=8;

sqrt[3]{-729}=-sqrt[3]{729}=-sqrt[3]{3^6}=-sqrt[3]{left(3^2right)^3}=-3^2=-9;

sqrt[3]{0,064}=sqrt[3]{frac{64}{1000}}=frac{4}{10}=frac{2}{5};

sqrt[3]{-0,216}=sqrt[3]{-frac{216}{1000}}=-sqrt[3]{frac{216}{1000}}=-frac{6}{10}=-frac{3}{5}

sqrt[3]{-0,008}=-sqrt[3]{frac{8}{1000}}=-frac{2}{10}=-frac{1}{5}

Bài 68 trang 36 sgk Toán 9 – tập 1

Tính

a. sqrt[3]{27}-sqrt[3]{-8}-sqrt[3]{125}

b. frac{sqrt[3]{135}}{sqrt[3]{5}}-sqrt[3]{54}.sqrt[3]{4}

Hướng dẫn giải:

a)

sqrt[3]{frac{135}{5}}-sqrt[3]{54.4}

sqrt[3]{27}-sqrt[3]{216}

= 3 – 6 = -3

Bài 69 trang 36 sgk Toán 9 – tập 1

So sánh

Toán lớp 9 bài 9: Căn bậc ba

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top