Trang chủ » Giải bài tập Ôn tập cuối năm – Đại số SGK Toán 8

Giải bài tập Ôn tập cuối năm – Đại số SGK Toán 8

Bài 1 (trang 130 SGK Toán 8 tập 2): Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài: Phần Đại số - Ôn tập cuối năm

Lời giải:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài: Phần Đại số - Ôn tập cuối năm

Bài 2 (trang 130 SGK Toán 8 tập 2): a) Thực hiện phép chia:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài: Phần Đại số - Ôn tập cuối năm

b) Chứng tỏ rằng thương tìm được trong phép chia trên luôn luôn đương với mọi giá trị của x.

Lời giải:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài: Phần Đại số - Ôn tập cuối năm

Vậy thương tìm được luôn luôn dương với mọi giá trị của x.

Bài 3 (trang 130 SGK Toán 8 tập 2): Chứng minh rằng hiệu các bình phương của hai số lẻ bất kì thì chia hết cho 8.

Lời giải:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài: Phần Đại số - Ôn tập cuối năm

Bài 4 (trang 130 SGK Toán 8 tập 2): Rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức sau tại x = -1/3.

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài: Phần Đại số - Ôn tập cuối năm

Lời giải:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài: Phần Đại số - Ôn tập cuối năm

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài: Phần Đại số - Ôn tập cuối năm

Bài 5 (trang 130 SGK Toán 8 tập 2): Chứng minh rằng:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài: Phần Đại số - Ôn tập cuối năm

Lời giải:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài: Phần Đại số - Ôn tập cuối năm

Bài 6 (trang 130 SGK Toán 8 tập 2): Tìm các giá trị nguyên của x để phân thức M có giá trị một số nguyên:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài: Phần Đại số - Ôn tập cuối năm

Lời giải:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài: Phần Đại số - Ôn tập cuối năm

Bài 7 (trang 130 SGK Toán 8 tập 2): Giải các phương trình:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài: Phần Đại số - Ôn tập cuối năm

Lời giải:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài: Phần Đại số - Ôn tập cuối năm

Bài 8 (trang 130 SGK Toán 8 tập 2): Giải các phương trình:

a) |2x – 3| = 4;    b) |3x – 1| – x = 2

Lời giải:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài: Phần Đại số - Ôn tập cuối năm

 Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài: Phần Đại số - Ôn tập cuối năm

Bài 9 (trang 130-131 SGK Toán 8 tập 2): Giải phương trình:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài: Phần Đại số - Ôn tập cuối năm

Lời giải:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài: Phần Đại số - Ôn tập cuối năm

Bài 10 (trang 131 SGK Toán 8 tập 2): Giải các phương trình:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài: Phần Đại số - Ôn tập cuối năm

Lời giải:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài: Phần Đại số - Ôn tập cuối năm

Bài 11 (trang 131 SGK Toán 8 tập 2): Giải các phương trình:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài: Phần Đại số - Ôn tập cuối năm

Lời giải:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài: Phần Đại số - Ôn tập cuối năm

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài: Phần Đại số - Ôn tập cuối năm

Bài 12 (trang 131 SGK Toán 8 tập 2): Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 25km/h. Lúc về người đó đi với vận tốc 30km/h nên thời gian về ít hơn thời gian đi là 20 phút. Tính quãng đường AB.

Lời giải:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài: Phần Đại số - Ôn tập cuối năm

Bài 13 (trang 131 SGK Toán 8 tập 2): Một xí nghiệp dự định sản xuất 1500 sản phẩm trong 30 ngày. Nhưng nhờ tổ chức lao động hợp lý nên thực tế đã sản xuất mỗi ngày vượt 15 sản phẩm. Do đó xí nghiệp đã sản xuất không những vượt mức dự định 255 sản phẩm mà còn hoàn thành trước thời hạn. Hỏi thực tế xí nghiệp đã rút ngắn được bào nhiêu ngày?

Lời giải:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài: Phần Đại số - Ôn tập cuối năm

Bài 14 (trang 131 SGK Toán 8 tập 2): Cho biểu thức:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài: Phần Đại số - Ôn tập cuối năm

Lời giải:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài: Phần Đại số - Ôn tập cuối năm

 Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài: Phần Đại số - Ôn tập cuối năm

Bài 15 (trang 131 SGK Toán 8 tập 2): Giải bất phương trình:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài: Phần Đại số - Ôn tập cuối năm

Lời giải:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài: Phần Đại số - Ôn tập cuối năm

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top