Trang chủ » Giải bài tập Phân thức đại số SGK Toán 8

Giải bài tập Phân thức đại số SGK Toán 8

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 1 trang 35: Em hãy viết một phân thức đại số

Lời giải

frac{2x+3}{3x^4-x^2+7}

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 1 trang 35: Một số thực a bất kì có phải là một phân thức không? Vì sao?

Lời giải

Một số thực a bất kì có là một phân thức vì nó viết được dưới dạng A/B trong đó A, B là những đa thức và B khác đa thức 0

Ví dụ:

3=frac{3x^2-3x+18}{x^2-x+16}

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 1 trang 35: Có thể kết luận

frac{3x^2y}{6xy^3}=frac{x}{2y^2}

hay không?

Lời giải

Ta có: 3x2y.2y= 6xy3.x = 6x2y3

 => frac{3x^2y}{6xy^3}=frac{x}{2y^2}

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 1 trang 35: Xét xem hai phân thức

=> frac{x}{3} & frac{x^2+2x}{3x+6}

có bằng nhau không?

Lời giải

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 Bài 1: Phân thức đại số

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 1 trang 35: Bạn Quang nói rằng:

frac{3x+3}{3x}=3

Còn bạn Vân thì nói:

frac{3x+3}{3x}=frac{x+1}{x}

Lời giải

Ta có: 3x.3 = 9x ≠ 3x + 3 ⇒ Bạn Quang nói sai

(3x + 3).x = 3x(x +1) = 3x2 + 3x ⇒ Bạn Vân nói đúng

Bài 1 (trang 36 SGK Toán 8 Tập 1): Dùng định nghĩa hai phân thức bằng nhau chứng tỏ rằng:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 Bài 1: Phân thức đại số

Lời giải:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 Bài 1: Phân thức đại số

b) 3x(x + 5).2 = 3x.2(x + 5) = 6x(x + 5) nên

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 Bài 1: Phân thức đại số

vì (x + 2)(x2 – 1) = (x + 2)(x + 1)(x – 1)

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 Bài 1: Phân thức đại số

vì (x2 – x – 2)(x – 1) = x3 – 2x2 – x + 2 = (x + 1)(x2 – 3x + 2)

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 Bài 1: Phân thức đại số

vì x3 + 8 = x3 + 23 = (x + 2)(x2 – 2x + 4)

Bài 2 (trang 36 SGK Toán 8 Tập 1): Ba phân thức sau có bằng nhau không?

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 Bài 1: Phân thức đại số

Lời giải:

Ta có: (x2 – 2x – 3).x = x3 – 2x2 – 3x

(x2 + x)(x – 3) = x3 – 3x2 + x2 – 3x = x3 – 2x2 – 3x

Nên (x2 – 2x – 3)x = (x2 + x)(x – 3)

Do đó:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 Bài 1: Phân thức đại số

Bài 3 (trang 36 SGK Toán 8 Tập 1): Cho ba đa thức: x2 – 4x, x2 + 4, x2 + 4x. Hãy chọn đa thức thích hợp trong ba đa thức đó rồi điền vào chỗ trống trong đẳng thức dưới đây:

frac{....}{x^2-16}=frac{x}{x-4}

Lời giải:

Ta có: (….)(x – 4) = x.(x2 – 16)

= x(x + 4)(x – 4) = (x2 + 4x)(x – 4)

Vậy phải điền vào chỗ trống đa thức: x2 + 4x

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top