Trang chủ » Giải bài tập SGK toán 4. Tiết 16. So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên

Giải bài tập SGK toán 4. Tiết 16. So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên

    Bài 1:

 Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:

1234 … 999                                                35 784…….35 790

8754 … 87 540                                            92 501……..92 410

39 680 … 39000 + 680                                17 600…….17000 + 600

    Đáp án:

1234 > 999                                                35 784 < 35 790

8754 < 87 540                                            92 501 > 92 410

39 680 = 39000 + 680                                17 600 = 17000 + 600

    Bài 2.

 Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

a) 8316; 8136; 8361.

b) 5724; 5742; 5740.

c) 64 831; 64 813; 63 841.

    Đáp án:

a) Ta có: 8136 < 8316<  8361.

    Vậy các số viết theo thứ tự từ bé đến lớn là: 8136; 8316; 8361.

b) Ta có: 5724 < 5740 < 5742. 

    Vậy các số viết theo thứ tự từ bé đến lớn là: 5724; 5740; 5742.

c) Ta có: 1890 < 1945 < 1954 < 1969. 

    Vậy các số viết theo thứ tự từ bé đến lớn là: 1890;1945; 1954; 1969.

    Bài 3. 

Viết các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé:

a) 1942;  1978; 1952;  1984.

b) 1890; 1945; 1969; 1954.

    Đáp án:

a) Ta có: 1984 > 1978 > 1952 > 1942.

    Vậy các số viết theo thứ tự từ lớn đến bé là: 1984; 1978; 1952; 1942.

b) Ta có: 1969 > 1954 > 1945 > 1890.

    Vậy các số viết theo thứ tự từ lớn đến bé là:1969; 1954; 1945; 1890. 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top