Trang chủ » Giải bài tập SGK toán 4. Tiết 18. Yến, tạ, tấn

Giải bài tập SGK toán 4. Tiết 18. Yến, tạ, tấn

ÔN LẠI LÝ THUYẾT:

Để đo khối lượng các vật nặng hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn ki-lô-gam, người ta còn dùng những đơn vị: Yến, tạ, tấn.

1 yến = 10kg

1 tạ = 10 yến

1 tạ = 100 kg

1 tấn = 10 tạ

1 tấn = 1000 kg

BÀI 1. (H trang 23/SGK Toán 4)

Viết “2kg” hoặc “2 tạ” hoặc “2 tấn” vào chỗ chấm thích hợp:

a) Con bò cân nặng …. ;

b) Con gà cân nặng …. ;

c) Con voi cân nặng …. ;

Đáp án:

a) Con bò cân nặng 2 tạ;

b) Con gà cân nặng 2kg;

c) Con voi cân nặng 2 tấn.

BÀI 2. ( trang 23/SGK Toán 4)

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 1 yến = …kg           5 yến = …kg            1 yến 7kg = …kg

  10kg = …kg            8 yến = …kg             5 yến 3kg = …kg

b) 1 tạ = …yến            4 tạ = …yến

  10 yến =… tạ           2 tạ = …kg 

  1 tạ = …kg             9 tạ = …kg

  100kg = …tạ           4 tạ 60kg =…kg

c) 1 tấn = … tạ            3 tấn = … tạ 

  10 tạ = … tấn           8 tấn =… tạ

  1 tấn = …kg            5 tấn = … kg

  1000 kg = …tấn         2 tấn 85kg =…kg

Đáp án:

a) 1 yến = 10 kg             5 yến = 50 kg                1 yến 7 kg = 17 kg

  10 kg = 1 yến             8 yến = 80 kg                5 yến 3kg = 53kg

b) 1 tạ = 10 yến             4 tạ = 40 yến

  10 yến = 1 tạ             2 tạ = 200 kg

  1 tạ = 100 kg             9 tạ = 900 kg

  100kg = 1 tạ             4 tạ 60 kg = 460 kg

c) 1 tấn = 10 tạ             3 tấn = 30 tạ

  10 tạ = 1 tấn             8 tấn = 80 tạ

  1 tấn = 1000 kg          5 tấn = 5000 kg

  1000kg = 1 tấn           2 tấn 85kg = 2085 kg

BÀI 3. ( trang 23/SGK Toán 4)

Tính:

18 yến + 26 yến               135 tạ × 4

648 tạ – 75 tạ                 512 tấn : 8

Đáp án:

18 yến + 26 yến = 44 yến

135 tạ × 4 = 540 tạ

648 tạ – 75 tạ = 573 tạ

512 tấn : 8 = 64 tấn

BÀI 4. ( trang 23/SGK Toán 4)

Một xe ô tô chuyến trước chở được 3 tấn muối, chuyến sau chở nhiều hơn chuyến trước 3 tạ. Hỏi cả hai chuyến xe đó chở được bao nhiêu tạ muối?

Đáp án:

Đổi: 3 tấn = 30 tạ

Chuyến sau xe đó chở được số tạ muối là:

30 + 3 = 33 (tạ)

Cả hai chuyến xe chở được số tạ muối là:

30 + 33 = 63 (tạ)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top