Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 1. Bài 1. Các định nghĩa

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 1. Bài 1. Các định nghĩa

Bài 1 (trang 7 SGK Hình học 10): Cho ba vectơ abc đều khác vectơ . Các khẳng định sau đúng hay sai?

a) Nếu hai vec tơ ab cùng phương với c thì a và b cùng phương.

b) Nếu ab cùng ngược hướng với c thì a và b cùng hướng.

Lời giải:

a) Gọi Δ1, Δ2, Δ3 lần lượt là giá của ba vectơ abc

+ Vectơ a cùng phương với vectơ c ⇒ Δ1 //≡ Δ3

+ Vectơ b cùng phương với vectơ c ⇒ Δ2 //≡ Δ3

⇒ Δ1 //≡ Δ2

⇒ Vectơ a cùng phương với b (theo định nghĩa).

b) ab cùng ngược hướng với c

⇒ ab đều cùng phương với c

⇒ a và b cùng phương.

⇒ a và b chỉ có thể cùng hướng hoặc ngược hướng.

 

Mà a và b đều ngược hướng với c nên a và b cùng hướng.

Bài 2 (trang 7 SGK Hình học 10): Trong hình 1.4, hãy chỉ ra các vectơ cùng phương, cùng hướng, ngược hướng và các vectơ bằng nhau.

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 1. Bài 1. Các định nghĩa

Lời giải:

– Các vectơ cùng phương:

     a và b cùng phương

     u và v cùng phương

     xyw và z cùng phương.

– Các vectơ cùng hướng:

     a và b cùng hướng

     xy và z cùng hướng

– Các vectơ ngược hướng:

     u và v ngược hướng

     w ngược hướng với các vec tơ xy và z

 

– Các vectơ bằng nhau: u = v

Bài 3 (trang 7 SGK Hình học 10): Cho tứ giác ABCD. Chứng minh rằng tứ giác đó là hình bình hành khi và chỉ khiGiải bài 3 trang 7 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

 

Lời giải:

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 1. Bài 1. Các định nghĩa

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 1. Bài 1. Các định nghĩa

Bài 4 (trang 7 SGK Hình học 10): Cho lục giác đều ABCDEF có tâm O.

a) Tìm các vectơ khác vectơ O và cùng phương với vectơ OA.

b) Tìm các vectơ bằng vectơ AB.

 

Lời giải:

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 1. Bài 1. Các định nghĩa

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 1. Bài 1. Các định nghĩa

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top