Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 1. Bài 2. Tổng và hiệu của hai vectơ

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 1. Bài 2. Tổng và hiệu của hai vectơ

Bài 1 (trang 12 SGK Hình học 10): Cho đoạn thẳng AB và điểm M nằm giữa A và B sao cho AM > MB. Vẽ các vector Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 1. Bài 2. Tổng và hiệu của hai vectơ

Lời giải:

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 1. Bài 2. Tổng và hiệu của hai vectơ

Bài 2 (trang 12 SGK Hình học 10): Cho hình bình hành ABCD và điểm M tùy ý. Chứng minh rằng Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 1. Bài 2. Tổng và hiệu của hai vectơ

Lời giải:

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 1. Bài 2. Tổng và hiệu của hai vectơ

Bài 3 (trang 12 SGK Hình học 10): Chứng minh rằng đối với tứ giác ABCD bất kỳ ta luôn có:

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 1. Bài 2. Tổng và hiệu của hai vectơ

Lời giải:

 

 

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 1. Bài 2. Tổng và hiệu của hai vectơ

Bài 4 (trang 12 SGK Hình học 10): Cho tam giác ABC. Bên ngoài của tam giác vẽ các hình bình hành: ABIJ, BCPQ, CARS. Chứng minh rằng Giải bài 4 trang 12 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

Lời giải:

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 1. Bài 2. Tổng và hiệu của hai vectơ

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 1. Bài 2. Tổng và hiệu của hai vectơ

Bài 5 (trang 12 SGK Hình học 10): Cho tam giác đều ABC cạnh bằng a. Tính độ dài của các vectơ Giải bài 5 trang 12 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

 

Lời giải:

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 1. Bài 2. Tổng và hiệu của hai vectơ

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 1. Bài 2. Tổng và hiệu của hai vectơ

Bài 6 (trang 12 SGK Hình học 10): Cho hình bình hành ABCD có tâm O. Chứng minh rằng:

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 1. Bài 2. Tổng và hiệu của hai vectơ

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 1. Bài 2. Tổng và hiệu của hai vectơ

Bài 7 (trang 12 SGK Hình học 10): Cho vectơ a, b là hai vectơ khác vectơ 0. Khi nào có đẳng thức

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 1. Bài 2. Tổng và hiệu của hai vectơ

Lời giải:

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 1. Bài 2. Tổng và hiệu của hai vectơ

Bài 8 (trang 12 SGK Hình học 10):Cho |a + b| = 0. So sánh độ dài, phương và hướng của hai vectơ a và b.

 

Lời giải:

 

Giải bài 8 trang 12 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

⇔ a và b là hai vec tơ đối nhau

⇔ a và b cùng phương, ngược hướng và có cùng độ dài.

Bài 9 (trang 12 SGK Hình học 10): Chứng minh rằng Giải bài 9 trang 12 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10 khi và chỉ khi trung điểm của hai đoạn thẳng AD và BC trùng nhau.

Lời giải:

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 1. Bài 2. Tổng và hiệu của hai vectơ

Bài 10 (trang 12 SGK Hình học 10): Cho ba lực Giải bài 10 trang 12 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10 cùng tác động vào một vật tại điểm M và vật đứng yên. Cho biết cường độ của hai lực F1, F2 đều là 100N và ∠AMB = 60o. Tìm cường độ và hướng của lực F3.

 

Lời giải:

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 1. Bài 2. Tổng và hiệu của hai vectơ

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 1. Bài 2. Tổng và hiệu của hai vectơ

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 1. Bài 2. Tổng và hiệu của hai vectơ

 

Giải bài 8 trang 12 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

⇔ a và b là hai vec tơ đối nhau

⇔ a và b cùng phương, ngược hướng và có cùng độ dài.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top