Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 1. Bài 3. Tích của vectơ với một số

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 1. Bài 3. Tích của vectơ với một số

Bài 1 (trang 17 SGK Hình học 10): Cho hình bình hành ABCD. Chứng minh rằng: Giải bài 1 trang 17 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

Lời giải:

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 1. Bài 3. Tích của vectơ với một số
ABCD là hình bình hành
Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 1. Bài 3. Tích của vectơ với một số

Bài 2 (trang 17 SGK Hình học 10): Cho AK và BM là hai trung tuyến của tam giác ABC. Hãy phân tích các vectơ Giải bài 2 trang 17 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10 theo hai vec tơ Giải bài 2 trang 17 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10 và Giải bài 2 trang 17 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

Lời giải:

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 1. Bài 3. Tích của vectơ với một số

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 1. Bài 3. Tích của vectơ với một số

Bài 3 (trang 17 SGK Hình học 10): Trên đường thẳng chứa cạnh BC của tam giác ABC lấy điểm M sao cho Giải bài 3 trang 17 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10. Hãy phân tích vec tơ Giải bài 3 trang 17 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10 theo hai vec tơ Giải bài 3 trang 17 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

 

Lời giải:

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 1. Bài 3. Tích của vectơ với một số

Bài 4 (trang 17 SGK Hình học 10): Gọi AM là trung tuyến của tam giác ABC và D là trung điểm của đoạn AM.

 

Chứng minh rằng:

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 1. Bài 3. Tích của vectơ với một số

Lời giải:

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 1. Bài 3. Tích của vectơ với một số

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 1. Bài 3. Tích của vectơ với một số

Bài 5 (trang 17 SGK Hình học 10): Gọi M và N lần lượt là trung điểm các cạnh AB và CD của tứ giác ABCD.

 

Chứng minh rằng:

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 1. Bài 3. Tích của vectơ với một số

Lời giải:

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 1. Bài 3. Tích của vectơ với một số

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 1. Bài 3. Tích của vectơ với một số

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 1. Bài 3. Tích của vectơ với một số

Bài 6 (trang 17 SGK Hình học 10): Cho hai điểm phân biệt A và B. Tìm điểm K sao cho

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 1. Bài 3. Tích của vectơ với một số

Lời giải:

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 1. Bài 3. Tích của vectơ với một số

Bài 7 (trang 17 SGK Hình học 10): Cho tam giác ABC. Tìm điểm M sao cho

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 1. Bài 3. Tích của vectơ với một số

Lời giải:
Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 1. Bài 3. Tích của vectơ với một số

Bài 8 (trang 17 SGK Hình học 10): Cho lục giác ABCDEF. Gọi M, N, P, Q, R, S lần lượt là trung điểm các cạnh AB, BC, CD, DE, EF, FA. Chứng minh rằng hai tam giác MPR và NQS có cùng trọng tâm.

Lời giải:

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 1. Bài 3. Tích của vectơ với một số

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 1. Bài 3. Tích của vectơ với một số

Bài 9 (trang 17 SGK Hình học 10): Cho tam giác đều ABC có O là trọng tâm và M là một điểm tùy ý trong tam giác. Gọi D, E, F lần lượt là chân đường vuông góc hạ từ M đến BC, AC, AB.

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 1. Bài 3. Tích của vectơ với một số

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 1. Bài 3. Tích của vectơ với một số

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top