Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 5. Bài 2. Biểu đồ

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 5. Bài 2. Biểu đồ

Bài 1 (trang 118 SGK Đại Số 10): Hãy mô tả bảng phân bố tần suất ghép lớp đã được lập ở bài tập 2 của bài 1 bằng cách vẽ biểu đồ tần suất hình cột và đường gấp khúc tần suất.

Lời giải

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 5. Bài 2. Biểu đồ

Trên mặt phẳng toạ độ, vẽ các điểm C1(15;13); C2(25;30); C3(35;40), C4(45;17)

 

Nối các điểm C1C2; C2C3; C3C4, ta được đường gấp khúc tần suất của lá dương xỉ trưởng thành.

Bài 2 (trang 118 SGK Đại Số 10): Xét bảng phân bố tần số và tần suất ghép lớp đã được lập ở bài tập số 3 của bài 1.

a) Hãy vẽ biểu đồ tần suất hình cột, đường gấp khúc tần suất.

b) Hãy vẽ biểu đồ tần số hình cột, đường gấp khúc tần số.

c) Dựa vào biểu đồ tần suất hình cột đã vẽ ở câu a, hãy nêu nhận xét về khối lượng của 30 củ khoai tây được khảo sát.

Lời giải

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 5. Bài 2. Biểu đồ

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 5. Bài 2. Biểu đồ

 Hình 38. Biểu đồ hình quạt về cơ cấu giá trị sản công nghiệp trong nước năm 2000, phân theo thành phần kinh kế (%).

Lời giải

Bảng: Cơ cấu giá trị sản suất công nghiệp trong nước năm 2000 phân theo thành phần kinh tế (%)

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 5. Bài 2. Biểu đồ

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top