Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 6. Bài 3. Công thức lượng giác

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 6. Bài 3. Công thức lượng giác

Bài 1 (trang 153 SGK Đại số 10): Tính :

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 6. Bài 3. Công thức lượng giác

Lời giải

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 6. Bài 3. Công thức lượng giác

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 6. Bài 3. Công thức lượng giác

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 6. Bài 3. Công thức lượng giác

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 6. Bài 3. Công thức lượng giác

Bài 2 (trang 154 SGK Đại số 10): Tính :

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 6. Bài 3. Công thức lượng giác

Lời giải

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 6. Bài 3. Công thức lượng giác

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 6. Bài 3. Công thức lượng giác

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 6. Bài 3. Công thức lượng giác

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 6. Bài 3. Công thức lượng giác

Bài 3 (trang 154 SGK Đại số 10): Rút gọn biểu thức :

 

 
Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 6. Bài 3. Công thức lượng giác
Lời giải
Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 6. Bài 3. Công thức lượng giác
Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 6. Bài 3. Công thức lượng giác
Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 6. Bài 3. Công thức lượng giác
Bài 4 (trang 154 SGK Đại số 10): Chứng minh các đẳng thức :
Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 6. Bài 3. Công thức lượng giác
Lời giải
Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 6. Bài 3. Công thức lượng giác
Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 6. Bài 3. Công thức lượng giác
Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 6. Bài 3. Công thức lượng giác
Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 6. Bài 3. Công thức lượng giác
Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 6. Bài 3. Công thức lượng giác
Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 6. Bài 3. Công thức lượng giác
Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 6. Bài 3. Công thức lượng giác
Bài 5 (trang 154 SGK Đại số 10): Tính sin2a, cos2a, tan2a biết
Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 6. Bài 3. Công thức lượng giác
Lời giải
Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 6. Bài 3. Công thức lượng giác
Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 6. Bài 3. Công thức lượng giác
Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 6. Bài 3. Công thức lượng giác

Bài 6 (trang 154 SGK Đại số 10):

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 6. Bài 3. Công thức lượng giác
Lời giải
Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 6. Bài 3. Công thức lượng giác
Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 6. Bài 3. Công thức lượng giác
Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 6. Bài 3. Công thức lượng giác

Bài 7 (trang 155 SGK Đại số 10): Biến đổi thành tích các biểu thức sau:

a. 1 – sinx

b. 1 + sinx

c. 1 + 2cosx

d. 1 – 2sinx

Lời giải

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 6. Bài 3. Công thức lượng giác

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 6. Bài 3. Công thức lượng giác

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 6. Bài 3. Công thức lượng giác

Bài 8 (trang 155 SGK Đại số 10):

 

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 6. Bài 3. Công thức lượng giác
Lời giải
Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 6. Bài 3. Công thức lượng giác

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top