Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 6. Ôn tập chương VI – Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 6. Ôn tập chương VI – Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác

Bài 1 (trang 155 SGK Đại số 10): Hãy nêu định nghĩa của sinα , cosα và giải thích vì sao ta có :

sin(α +k2 π)=sinα;k ∈Z

cos(α +k2 π)=cosα;k ∈Z

Lời giải

Trên đường tròn lượng giác trong mặt phẳng Oxy, lấy điểm A (1; 0) làm gốc.

Khi đó các cung có số đo hơn kém nhau một bội của 2π có điểm cuối trùng nhau.

Giả sử cung α có điểm cuối là M(x; y)

 

Khi đó với mọi k ∈ Z thì cung α + k2π cũng có điểm cuối là M.

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 6. Ôn tập chương VI - Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác

sin α = y, sin (α + k2π) = y nên sin(α + k2π) = sinα

cos α = x, cos(α + k2π) = x nên cos(α + k2π) = cosα

Bài 2 (trang 155 SGK Đại số 10): Nêu định nghĩa của tanα , cotα và giải thích vì sao ta có :

tan(α + kπ) = tanα, k ∈Z;

cot(α + kπ) = cotα, k ∈Z;

Lời giải

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 6. Ôn tập chương VI - Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 6. Ôn tập chương VI - Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 6. Ôn tập chương VI - Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 6. Ôn tập chương VI - Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác

Bài 3 (trang 155 SGK Đại số 10): Tính:

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 6. Ôn tập chương VI - Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác

Lời giải

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 6. Ôn tập chương VI - Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 6. Ôn tập chương VI - Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 6. Ôn tập chương VI - Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác

Bài 4 (trang 155 SGK Đại số 10): Rút gọn biểu thức 

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 6. Ôn tập chương VI - Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác

Lời giải

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 6. Ôn tập chương VI - Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 6. Ôn tập chương VI - Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 6. Ôn tập chương VI - Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 6. Ôn tập chương VI - Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 6. Ôn tập chương VI - Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 6. Ôn tập chương VI - Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác

Bài 5 (trang 156 SGK Đại số 10): Tính :

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 6. Ôn tập chương VI - Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác

Lời giải

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 6. Ôn tập chương VI - Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác

Bài 6 (trang 156 SGK Đại số 10): Chứng minh rằng :

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 6. Ôn tập chương VI - Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác

Lời giải

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 6. Ôn tập chương VI - Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 6. Ôn tập chương VI - Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 6. Ôn tập chương VI - Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác

Bài 7 (trang 156 SGK Đại số 10): Chứng minh các đồng nhất thức sau đây:

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 6. Ôn tập chương VI - Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác

Lời giải

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 6. Ôn tập chương VI - Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 6. Ôn tập chương VI - Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 6. Ôn tập chương VI - Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác

Bài 8 (trang 156 SGK Đại số 10): Chứng minh các biểu thức sau không phụ thuộc x

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 6. Ôn tập chương VI - Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác

Lời giải

 
Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 6. Ôn tập chương VI - Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác
Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 6. Ôn tập chương VI - Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác
Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 6. Ôn tập chương VI - Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top