Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 10. Triệu và lớp triệu

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 10. Triệu và lớp triệu

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 13/SGK Toán 4)

Đếm thêm 1 triệu từ 1 triệu đến 10 triệu:

Đáp án:

1 triệu ; 2 triệu ; 3 triệu ; 4 triệu ; 5 triệu ; 6 triệu ; 7 triệu ; 8 triệu ; 9 triệu ; 10 triệu.

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 13/SGK Toán 4)

1 chục triệu      2 chục triệu      3 chục triệu      4 chục triệu
10 000 000      20 000 000       ……………       ……………
5 chục triệu      6 chục triệu      7 chục triệu      8 chục triệu
……………       ……………       …………..       . ……………
9 chục triệu      1 trăm triệu      2 trăm triệu      3 trăm triệu
……………       1000 000 000     …………..       . ……………

Đáp án:

1 chục triệu      2 chục triệu      3 chục triệu      4 chục triệu
10 000 000      20 000 000      30 000 000      40 000 000
5 chục triệu      6 chục triệu      7 chục triệu      8 chục triệu
50 000 000      60 000 000      70 000 000      80 000 000
9 chục triệu      1 trăm triệu      2 trăm triệu      3 trăm triệu
90 000 000      1000 000 000     200 000 000      300 000 000

BÀI 3. (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 13/SGK Toán 4)

Viết các số sau và cho biết mỗi số có bao nhiêu chữ số, mỗi số có bao nhiêu chữ số không?

Mười lăm nghìn        Năm mươi nghìn

Ba trăm năm mươi      Bảy triệu

Sáu trăm             Ba mươi sáu triệu

Một nghìn ba trăm       Chín trăm triệu

Đáp án:

Mười lăm nghìn, viết là: 15 000 có 5 chữ số và có 3 chữ số 0

Năm mươi nghìn, viết là: 50 000 có 5 chữ số và có 4 chữ số 0

Ba trăm năm mươi, viết là: 350 có 3 chữ số và có 1 chữ số 0

Bảy triệu, viết là: 7 000 000 có 7 chữ số và có 6 chữ số 0

Sáu trăm, viết là: 600 có 3 chữ số và có 2 chữ số 0

Ba mươi sáu triệu, viết là: 36 000 000 có 8 chữ số và có 6 chữ số 0

Một nghìn ba trăm, viết là: 15 000 có 5 chữ số và có 3 chữ số 0

Chín trăm triệu, viết là: 900 000 000 có 9 chữ số và có 8 chữ số 0

BÀI 4. (Hướng dẫn giải bài tập số 4 trang 14/SGK Toán 4)

Viết theo mẫu:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 10.  Triệu và lớp triệu

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 10.  Triệu và lớp triệu

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top