Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 111. Luyện tập chung trang 123, 124 SGK Toán 4

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 111. Luyện tập chung trang 123, 124 SGK Toán 4

Bài 1

Tìm chữ số thích hợp để viết vào chỗ chấm sao cho:

a) 75… chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5.

c) 75… chia hết cho 2 và chia hết cho 5.

 Số tìm được có chia hết cho 3 không?

c) 75… chia hết cho 9

Số tìm được có chia hết cho 2 và 3 không?

Đáp án:

1. a) Có thể viết vào ô trống một trong các chữ số: 2; 4;6; 8 tức là:

           752, 754, 756, 758

b) Số chia hết cho 2 và hia hết cho 5 thì chữ số tận cùng của số đó phải là 0. Vậy viết 0 vào chỗ chấm:

          750

Ta có: 7 + 5 + 0 = 12;  12 chia hết cho 3.

Vậy số tìm được là số chia hết cho 3.

c) Để 75… chia hết cho 9 thì 7 + 5 + … phải chia hết cho 9, hay 12 + … phải chia hết cho 9. Vậy ta điền số 6 vào ô trống:     756

Số tìm được có chữ số cuối là 6 nên chia hết cho 2, số tìm được chia hết cho 9 nên chia hết cho 3.

Vậy 756 chia hết cho cả 2 và 3.

Bài 2:

2. Mỗi lớp học có 14 học sinh trai và 17 học sinh gái.

a) Viết phân số chỉ phần học sinh trai trong số học sinh của lớp học đó.

b) Viết phân số chỉ phần học sinh gái trong số học sinh của lớp học đó.

Đáp án:

2.  Số học sinh của lớp học đó là: 14 + 17 = 31 (học sinh)

a) Phân số chỉ phần học sinh trai trong số học sinh của lớp học đó là:  1431.

b) Phân số chỉ phần học sinh gái trong số học sinh của lớp học đó là:   1731.

Bài 3:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 111.  Luyện tập chung trang 123, 124 SGK Toán 4

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 111.  Luyện tập chung trang 123, 124 SGK Toán 4

Bài 4:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 111.  Luyện tập chung trang 123, 124 SGK Toán 4

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 111.  Luyện tập chung trang 123, 124 SGK Toán 4

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 111.  Luyện tập chung trang 123, 124 SGK Toán 4

Bài 5:

 Hai hình chữ nhật có phần chung là hình tứ giác ABCD (xem hình vẽ) 

a) Giải thích tại sao hình tứ giác ABCD có từng cặp cạnh đối diện song song

b) Đo độ  dài các cạnh của hình tứ giác ABCD rồi nhận xét xem từng cặp cạnh đối diện có bằng nhau không

c) Cho biết hình tứ giác ABCD là hình bình hành có độ dài đáy DC là 4cm, chiều cao AH là 2cm. Tính diện tích của hình bình hành ABCD.

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 111.  Luyện tập chung trang 123, 124 SGK Toán 4

Đáp án: 

5. a) Cạnh AB và cạnh AD của tứ giác ABCD thuộc hai cạnh đối diện của hình chữ nhật thứ nhất nên chúng song song với nhau. Cạnh DA và cạnh BC thuộc hai cạnh đối diện của hình chữ nhật thứ hai nên chúng song song nhau.

b) Đo độ dài các cạnh của hình tứ giác ABCD ta có:

AB = 4cm;           DA = 3cm;                CD = 4cm;                BC = 3cm

Tứ giác ABCD có từng cặp cạnh đối diện bằng nhau.

c) Diện tích hình bình hành ABCD là:

               4 x 2 = 8(cm)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top