Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 152. Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo)

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 152. Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo)

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 161/SGK Toán 4) >, < , = 

989 … 1321             34579 … 34601

27105 … 7985           150482 … 150459

8300 : 10 … 830          72600 … 726  x 100

Đáp án:

989 < 1321             34579 < 34601

27105 > 1985           150482 > 150459

8300 : 10 = 830          72600 = 726 x 100

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 161 SGK Toán 4) 

Viết mỗi số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

a) 7426; 999; 7642; 7624

b) 3158; 3518; 1835; 3190

Đáp án:

a) 999, 7426; 7624; 7642

b) 1853; 3158; 3190; 3518

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 161 SGK Toán 4)

Viết các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé:

a) 1567; 1590; 897; 10261

b) 2476; 4270; 2490; 2518

Đáp án:

a) 10261; 1590; 1567; 897

b) 4270; 2518; 2490; 2476

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 trang 161 SGK Toán 4)

a) Viết số bé nhất: có một chữ số; có hai chữ số; có ba chữ số.

b) Viết số lớn nhất: có một chữ số; có hai chữ số; có ba chữ số.

c) Viết số lẻ bé nhất: có một chữ số; có hai chữ số; có ba chữ số.

d) Viết số chẵn lớn nhất: có một chữ số; có hai chữ số; có ba chữ số.

Đáp án:

a) 0; 10; 100

b) 9; 99; 999

c) 1; 11; 101

d) 8; 98; 998

Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 trang 161 SGK Toán 4)

Tìm x, biết 57 < x < 62

a) x là số chẵn;

b) x là số lẻ;

c) x là số tròn chục.

Đáp án:

a) Các số chẵn lớn hơn 57 và bé hơn 62 là: 58; 60

vậy x là 58, 60

b) Các số lẻ lớn hơn 57 và bé hơn 62 là 59; 61

Vậy x là 59; 61

c) Số tròn chục lớn hơn 57 và bé hơn 62 là 60

Vậy x là 60

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top