Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4.Tiết 35. Luyện tập trang 46 SGK Toán 4

Giải bài tập SGK toán lớp 4.Tiết 35. Luyện tập trang 46 SGK Toán 4

BÀI 1. (H trang 46/SGK Toán 4)

Đặt tính rồi tính tổng

a) 2814 + 1429 + 3046

3925 + 618 + 535

b) 26387 + 14075 + 9210

54293 + 61934 + 7652

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4.Tiết 35. Giải bài tập SGK toán lớp 4.Tiết 34. Biểu thức có chứa ba chữ

BÀI 2. ( trang 46/SGK Toán 4)

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 96 + 78 + 4

67 + 21 + 79

408 + 85 + 92

b) 789 + 285 + 15

448 + 594 + 52

677 + 969 + 123

Đáp án:

a) 96 + 78 + 4 = 96 + 4 + 78 = 100 + 78 = 178

67 + 21 + 79 = 67 + 100 = 167

408 + 85 + 92 = 500 + 85 = 585

b) 789 + 285 + 15 = 789 + 300 = 1089

448 + 594 + 52 = 500 + 594 = 1094

677 + 969 + 123 = 800 + 969 = 1769

BÀI 3. ( trang 46/SGK Toán 4)

Tìm x:

a) x – 306 = 504

b) x + 254 = 680

Đáp án:

a) x – 306 = 504

x = 504 + 306

x = 1000

b) x + 254 = 680

x = 680 – 254

x = 426

BÀI 4. ( trang 46/SGK Toán 4)

Một xã có 5256 người. Sau một năm số dân tăng thêm 79 người. Sau một năm nữa số dân lại tăng thêm 71 người. Hỏi:

a) Sau hai năm số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người?

b) Sau hai năm số dân của xã đó có bao nhiêu người?

Đáp án:

a) Sau hai năm số dân của xã đó tăng thêm số người là:

79 + 71 = 150 (người)

b) Sau hai năm số dân của xã đó có số người là:

5256 + 150 = 5406 (người)

Đáp số: a) 150 người

      b) 5406 người

BÀI 5. ( trang 46/SGK Toán 4)

Một hình chữ nhật có chiều dài là a, chiều rộng là b. Gọi P là chu vi của hình chữ nhật. Ta có công thức tính chu vi hình chữ nhật là:

Giải bài tập SGK toán lớp 4.Tiết 35. Giải bài tập SGK toán lớp 4.Tiết 34. Biểu thức có chứa ba chữ

P = (a + b) × 2

(a, b cùng một đơn vị đo)

Áp dụng công thức trên để tính chu vi hình chữ nhật, biết:

a) a= 16cm, b =12 cm

b) a = 45m, b = 15m

Đáp án:

a) Chu vi hình chữ nhật cần tìm là:

(16 + 12) × 2 = 56 (cm)

b) Chu vi của hình chữ nhật cần tìm là:

(45 + 15) × 2 = 120 (m)

Đáp số: 56cm và 120m

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top