Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4.Tiết 34. Biểu thức có chứa ba chữ

Giải bài tập SGK toán lớp 4.Tiết 34. Biểu thức có chứa ba chữ

ÔN LẠI LÝ THUYẾT:

a + b + c; a × b × c; m – (n + p); … là các biểu thức có chứa ba chữ.

Mỗi lần thay chữ bằng số ta tính được một giá trị của biểu thức có chứa ba chữ.

Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng đó không thay đổi.

BÀI 1. ( trang 44/SGK Toán 4)

Tính giá trị của a + b + c nếu:

a) a = 5, b = 7, c = 10;

b) a = 12, b = 15, c = 9

Đáp án:

a) Thay số vào chữ ta có:

a + b + c = 5 + 7 + 10 = 22

b) Thay số vào chữ ta có:

a + b + c = 12 + 15 + 9 = 36

BÀI 2. ( trang 44/SGK Toán 4)

a × b × c là biểu thức có chứa ba chữ.

Nếu a = 4, b = 3 và c = 5 thì giá trị của biểu thức a × b × c là:

a × b × c = 4 × 3 × 5 = 12 × 5 = 60

Tính giá trị của a × b × c nếu:

a) a = 9, b = 5 và c = 2

b) a = 15, b = 0 và c = 37

Đáp án:

Các em tính như sau:

a) a × b × c = 9 × 5 × 2 = 45 × 2 = 90

b) a × b × c = 15 × 0 × 37 = 0 × 37 = 0

BÀI 3. ( trang 44/SGK Toán 4)

Cho biết m = 10, n = 5, p = 2, tính giá trị của biểu thức:

a) m + n + p

m + (n + p)

b) m – n – p

m – (n + p)

c) m + n × p

(m + n) × p

Đáp án:

a) m + n + p = 10 + 5 + 2 = 17

m + (n + p) = 10 + (5 + 2) = 10 + 7 = 17

b) m – n – p = 10 – 5 – 2 = 3

m – (n + p) = 10 – (5 + 2) = 10 – 7 = 3

c) m + n × p= 10 + 5 × 2 = 10 + 10 = 20

(m + n) × p= (10 + 5) × 2 = 15 × 2 = 30

BÀI 4. ( trang 44/SGK Toán 4)

Độ dài các cạnh của hình tam giá là a, b, c

Giải bài tập SGK toán lớp 4.Tiết 34. Biểu thức có chứa ba chữ

a) Gọi P là chu vi của hình tam giác.

Viết công thức tính chu vi P của hình tam giác đó.

b) Tính chu vi của hình tam giác biết:

a = 5cm, b = 4cm và c = 3cm;

a = 10cm, b = 10cm và c = 5cm;

a = 6dm, b = 6dm và c = 6dm;

Đáp án:

a) Chu vi của hình tam giác bằng tổng độ dài ba cạnh của tam giác đó.

P = a + b + c

Trong đó: a, b, c là độ dài các cạnh (cùng đơn vị đo)

b) Chu vi của hình tam giác

P = a + b +c = 5 + 4 + 3 = 12 (cm)

P = a + b +c = 10 + 10 + 5 = 25 (cm)

P = a + b +c = 6 + 6 + 6 = 6 × 3 = 18 (dm)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top