Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 59. Luyện tập trang 69 SGK Toán 4

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 59. Luyện tập trang 69 SGK Toán 4

BÀI 1.  ( trang 69/SGK Toán 4)

Đặt tính rồi tính:

a) 17 × 86          b) 428 × 39           c) 2057 × 23

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 59. Luyện tập trang 69 SGK Toán 4

BÀI 2. ( trang 70/SGK Toán 4)

Viết giá trị của biểu thức vào ô trống 

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 59. Luyện tập trang 69 SGK Toán 4

Bài 3: ( trang 70/SGK Toán 4)

Tim người khỏe mạnh bình thường mỗi phút đập khoảng 75 lần. Hãy tính số lần đập của tim người đó trong 24 giờ.

Đáp án:

Trong 1 giờ tim người đó đập số lần là:

75 × 60 = 4500 (lần)

Trong 24 giờ tim người đó đập số lần là:

4500 × 24 = 108000 (lần)

Đáp án: 108000 lần

Bài 4: ( trang 70/SGK Toán 4)

Một cửa hàng bán 13 kg đường loại 5200 đồng một ki-lô-gam và 18 kg đường loại 5500 đồng một ki-lô -gam. Hỏi khi bán hết hai loại đường trên cửa hàng đó thu được tất cả bao nhiêu tiền?

Đáp án:

Số tiền bán 13 kg đường loại 5200 đồng một ki-lô-gam là:

5200 × 13 = 67600 (đồng)

Số tiền bán 18 kg đường loại 5500 đồng một ki-lô-gam là:

5500 × 18 = 99000 (đồng)

Số tiền cửa hàng thu được tất cả là:

67600 + 99000 = 166600 (đồng)

Đáp án: 166600 đồng

Bài 5: ( trang 70/SGK Toán 4)

Một trường học có 18 lớp, trong đó có 12 lớp, mỗi lớp có 30 học sinh và 6 lớp, mỗi lớp có 35 học sinh. Hỏi trường đó có tất cả bao nhiêu học sinh?

Đáp án:

Số học sinh của 12 lớp, mỗi lớp có 30 học sinh là:

30 × 12 = 360 (học sinh)

Số học sinh của 6 lớp, mỗi lớp có 35 học sinh là:

35 × 6 = 210 (học sinh)

Tổng số học sinh của trường là:

360 + 210 = 570 (học sinh)

Đáp án: 570 học sinh.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top