Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 67. Luyện tập trang 78 SGK Toán 4

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 67. Luyện tập trang 78 SGK Toán 4

BÀI 1. Đặt tính rồi tính ( trang 78/SGK Toán 4)

a) 67494 : 7                  b) 359361 : 9

42789 : 5                     238057 : 8

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 67. Luyện tập trang 78 SGK Toán 4

Vậy: 67494 : 7 = 9642                            Vậy: 42789 : 5  = 8557 (dư 4)

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 67. Luyện tập trang 78 SGK Toán 4

Vậy: 359361 : 9 = 39929                        Vậy: 238057 : 8 = 29757 (dư 1)

BÀI 2. ( trang 78/SGK Toán 4)

Tìm hai số biết tổng và hiệu của chúng lần lượt là:

a) 42506 và 18472                  b) 137895 và 85287

Đáp án:

a) Hai lần số bé là:

42506 – 18472 = 24034

Số bé là: 24034 : 2 = 12017

Số lớn là: 12017 + 18472 = 30489

Đáp số: Số bé: 12017; số lớn: 30489

b) Hai lần số bé là:

137895 – 85287 = 52608 = 52608

Số bé là: 52608 : 2 = 26304

Số lớn là: 26304 + 85287 = 111591

Đáp số: Số bé: 26304; số lớn: 111591

Bài 3: ( trang 78 SGK Toán 4)

Một chuyến xe lửa có 3 toa xe, mỗi toa chở 14580kg hàng và có 6 toa xe khác, mỗi toa chở 13275kg hàng. Hỏi trung bình mỗi toa xe chở bao nhiêu ki-lô-gam hàng?

Đáp án:

Số toa xe chở hàng là:

3 + 6 = 9 (to)

Số hàng do 3 toa chở là:

14580 × 3 = 43740 (kg)

Số hàng do 6 toa khác chở là:

13275 × 6 = 79650 (kg)

Số hàng do 9 toa xe chở là:

43740 + 79650 =123390 (kg)

Trung bình mỗi toa xe chở số hàng là:

123390 : 9 = 13710 (kg)

Đáp số: 13710 kg

Bài 4: ( trang 78 SGK Toán 4)

Tính bằng hai cách:

a) (33164 + 28528) : 4                   b) (403494 – 16415) : 7

Đáp án:

a) (33164 + 28528) : 4 = ?

Cách 1: (33164 + 28528) : 4 = 61692 : 4 = 15423

Cách 2: (33164 + 28528) : 4 = 33164 : 4 + 28525 : 4 = 8291 + 7132

= 15423

b) (403494 – 16415) : 7 = ?

Cách 1: (403494 – 16415) : 7 = 387079 : 7 = 55297

Cách 2: (403494 – 16415) : 7 = 403494 : 7 – 16415 : 7

= 57642 – 2345 = 55297

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top