Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Trang 4,5: Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Trang 4,5: Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)

BÀI 1. (Trang 4/SGK Toán 4)

Tính nhẩm:

7000 + 2000 16000 : 2

9000 – 3000 8000 × 3

8000 : 2 11000 × 3

3000 × 2 49000 : 7

Đáp án:

7000 + 2000 = 9000 16000 : 2 = 8000

9000 – 3000 = 6000 8000 × 3 = 24 000

8000 : 2 = 4000 11000 × 3 = 33000

3000 × 2 = 6000 49000 : 7 = 7000

BÀI 2. (Trang 4/SGK Toán 4)

Đặt tính rồi tính:

a) 4637 + 8245            b) 5916 + 2358

7035 – 2316                6471 – 518

325 × 3                   4162 × 4

25968 : 3                  18418 : 4

Đáp án:

a) 

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Trang 4,5: Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)

b)

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Trang 4,5: Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)

BÀI 3. (Trang 4/SGK Toán 4 tập 1)

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Trang 4,5: Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)

Đáp án:

4327 > 3742

28676 = 28676

5870 < 5890

97321 < 97400

65300 > 9530

100 000 > 99 999

BÀI 4. (Trang 4/SGK Toán 4)

a) Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

65 371; 75 631; 56 731; 67 351.

b) Viết các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé:

82 697; 62 978; 92 678; 79 862.

Đáp án:

a) Các số đã cho được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn như sau:

56 731; 65 371; 67 351; 75 631.

b) Các số đã cho được xếp theo thứ tự từ lớn đến bé như sau:

92 678; 82 697; 79 862; 62 978.

BÀI 5. (Trang 5/SGK Toán 4)

Bác Lan ghi chép việc mua hàng theo bảng sau:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Trang 4,5: Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)

a) Tính tiền mua từng loại hàng

b) Bác Lan mua tất cả hết bao nhiêu tiền?

c) Nếu có 100 000 đồng thì sau khi mua số hàng trên bác Lan còn bao nhiêu tiền?

Đáp án:

a) Bác Lan mua bát hết số tiền là:

2500 × 5 = 12 500 (đồng)

Bác Lan mua đường hết số tiền là:

6400 × 2 = 12 800 (đồng)

Bác Lan mua thịt hết số tiền là:

35 000 × 2 = 70 000 (đồng)

b) Bác Lan mua tất cả hết số tiền là:

12 500 + 12 800 + 70 000 = 95 300 (đồng)

c) Nếu có 100 000 đồng thì sau khi mua số hàng trên bác Lan còn lại số tiền là:

100 000 – 95 300 = 4700 (đồng)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top