Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4 . Trang 5. Ôn tập các số đến 100 000 ( tiếp theo)

Giải bài tập SGK toán lớp 4 . Trang 5. Ôn tập các số đến 100 000 ( tiếp theo)

I. Giải Bài 1 Trang 5 SGK Toán 4

bai_3_on_tap_cac_so_den_100_000_tiep_theo_
Giải bài toán lớp 4 trang 5

Tính nhẩm:

a) 6000 + 2000 – 4000                          b) 21000 × 3

    90000 – (70000 – 20000)                      9000 – 4000 × 2

    90000 – 70000 – 20000                        (9000 – 4000) × 2

    12000 : 6                                               8000 – 6000 : 3

Phương Pháp Giải:
1. Tính nhẩm phép cộng/ trừ số tròn nghìn: Cộng/ trừ các chữ số lớp nghìn với nhau, sau đó thêm vào sau kết quả ba chữ số 0.

2. Tính nhẩm phép nhân các số tròn nghìn: Nhân các chữ số lớp nghìn với số đã cho, rồi thêm vào sau kết quả ba chữ số 0.

3. Tính nhẩm phép chia các số tròn nghìn: Chia các chữ số lớp nghìn cho số đã cho, rồi thêm vào sau kết quả ba chữ số 0.

* Lưu ý:
– Thực hiện phép tính từ trái qua phải.
– Trong trường hợp biểu thức chứa cả phép cộng, trừ, nhân, chia, ta cần thực hiện phép nhân chia trước, cộng trừ sau.
– Trong trường hợp biểu thức có chứa dấu ngoặc, ta cần thực hiện phép tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

Đáp án:

a) Với các biểu thức có dấu cộng ” + “, dấu trừ ” – ” thì các em tính lần lượt từ trái qua phải. Còn nếu có dấu ngoặc () thì tính trong ngoặc trước ngoài ngoặc sau. Các em có thể tính nhẩm như sau nhé:

6000 + 2000 – 4000 được nhẩm là:

6 nghìn + 2 nghìn – 4 nghìn = 8 nghìn – 4 nghìn = 4 nghìn.

Và ghi như sau:

6000 + 2000 – 4000 = 8000 – 4000 = 4000

Nhẩm tương tự ta có:

90000 – (70000 – 20000) = 90000 – 50000 = 40000

90000 – 70000 – 20000 = 20000 – 20000 = 0

b) Với các biểu thức có dấu cộng ” + “, trừ ” – “, nhân ” × “, chia ” : ” thì các em tính nhân – chia trước rồi tính cộng – trừ sau. Còn nếu có dấu ngoặc () thì tính trong ngoặc trước ngoài ngoặc sau.

Với phần này ta tính như sau:

21000 × 3 = 63000

9000 – 4000 × 2 = 9000 – 8000 = 1000

(9000 – 4000) × 2 = 5000 × 2 = 10000

8000 – 6000 : 3 = 8000 – 2000 = 6000

II. Giải Bài 2 Trang 5 SGK Toán 4

Đặt tính rồi tính:

a) 6083 + 2378          b) 56346 + 2854

    28763 – 23359           43000 – 21308

    2570×5                       13065 × 4

    40075:7                       65040 : 5

Phương Pháp Giải:
– Đối với phép trừ/ phép cộng:
+ Đặt các chữ số của các hàng sao cho thẳng cột với nhau
+ Thực hiện phép tính cộng/ trừ như các số tự nhiên bình thường, theo thứ tự từ phải qua trái.
– Đối với phép nhân số có nhiều chữ số với số có một chữ số: Nói cách khác đây chính là thao tác thực hiện phép nhân thừa số thứ hai với từng chữ số của thừa số thứ nhất
+ Đặt thừa số thứ nhất có nhiều chữ số phía trên, thừa số thứ hai có một chữ số phía dưới sao cho thẳng cột với hàng đơn vị của thừa số thứ nhất.
+ Lấy thừa số thứ hai nhân với từng chữ số của thừa số thứ nhất, theo thứ tự từ phải qua trái
+ Cần chú ý đến việc nhớ số chục của mỗi bước nhân vào kết quả của bước nhân kế tiếp
+ Cứ như vậy thực hiện các thao tác cho đến khi kết thúc phép tính và tìm ra kết quả.
– Đối với phép chia số có nhiều chữ số với số có một chữ số:
+ Đặt tính dọc
+ Từ trái qua phải, lấy chữ số của hàng cao nhất ở số bị chia chia cho số chia, ra thương
+ Tiếp tục lấy thương vừa tìm được nhân với số chia, rồi lấy số bị chia trừ đi tích vừa tìm được đó
+ Hạ tiếp chữ số ở hàng thấp hơn của số bị chia, được số bị chia mới, lấy kết quả đó chia tiếp cho số chia.
+ Lặp lại các thao tác cho đến khi kết thúc phép tính, tìm ra kết quả.

Đáp án:

toan-4-trang-5-on-tap-cac-so-den-100000
Toán lớp 4 trang 5 bài 2

III. Giải Bài 3 Trang 5 SGK Toán 4

Đề bài

Tính giá trị của biểu thức

a) 3257 + 4659 – 1300          b) 6000 – 1300 × 2

c) (70850– 50230) × 3           d) 9000 + 1000 : 2

Phương Pháp Giải:
– Trong biểu thức chỉ có phép cộng và phép trừ hoặc phép nhân và phép chia, ta cần thực hiện phép tính từ trái qua phải
– Trong biểu thức có cả phép cộng, trừ, nhân, chia, ta cần thực hiện nhân/ chia trước, cộng/ trừ sau
– Trong biểu thức có chứa dấu ngoặc, ta cần thực hiện phép tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

Đáp án:

a) 3257 + 4659 – 1300 = 7916 – 1300 = 6616

b) 6000 – 1300 × 2 = 6000 – 2600 = 3400

c) (70850 – 50230) × 3 = 20620 × 3 = 61860

d) 9000 + 1000 : 2 = 9000 + 500 = 9500

IV. Giải Bài 4 Trang 5 SGK Toán 4

Tìm x:

a) 1. x + 875 = 9936     

    2. x – 725 = 8259     

b)  1. x × 2 = 4826

     2. x : 3 = 1532

Đáp án:

a) 1. x + 875 = 9936
        x = 9936 – 875
        x= 9061

2. x – 725 = 8259
    x = 8259 + 725
    x = 8984

b) 1. x × 2 = 4826
        x = 4826 : 2
        x = 2413

2. x : 3 = 1532
    x = 1532 × 3
    x = 4596

V. Giải Bài 5 Trang 5 SGK Toán 4

Đề bài 

Một nhà máy sản xuất trong 4 ngày được 680 chiếc tivi.

Hỏi trong 7 ngày nhà máy đó sản xuất được bao nhiêu tivi, biết số tivi sản xuất mỗi ngày là như nhau?

Phương Pháp Giải:
– Bước 1: Tìm số lượng tivi nhà máy đó sản xuất được trong 1 ngày, bằng cách lấy số tivi sản xuất được trong 4 ngày đã biết chia cho 4.

– Bước 2: Lấy kết quả vừa tìm được trong phép tính trên, nhân với 7, sẽ ra đáp án cần tìm.

Đáp án:

Số tivi nhà máy sản xuất trong 1 ngày là:

             680 : 4 = 170 (chiếc)

Số tivi nhà máy sản xuất trong 7 ngày là:

            170 × 7 = 1190 (chiếc)

            Đáp số: 1190 chiếc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top