Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 4. Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số.

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 4. Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số.

Bài 20 trang 19

Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp cộng đại số.

a) {3x+y=32xy=7;        b) {2x+5y=82x3y=0;        

c) {4x+3y=62x+y=4;       d) {2x+3y=23x2y=3;                     

e) 

Lời giải chi tiết

Bài 21 (trang 19 SGK Toán 9 tập 2)Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp cộng đại số:

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 4. Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số.

Lời giải

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 4. Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số.

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 4. Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số.

Bài 22 (trang 19 SGK Toán 9 tập 2): Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp cộng đại số:

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 4. Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số.

Lời giải

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 4. Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số.

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 4. Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số.

Bài 23 (trang 19 SGK Toán 9 tập 2): Giải hệ phương trình sau:

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 4. Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số.

Lời giải

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 4. Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số.

Bài 24 (trang 19 SGK Toán 9 tập 2): Giải các hệ phương trình sau: …

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 4. Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số.

Lời giải

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 4. Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số.

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 4. Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số.

Bài 25 (trang 19 SGK Toán 9 tập 2): Ta biết rằng: Một đa thức bằng đa thức 0 khi và chỉ khi tất cả các hệ số của nó bằng 0. Hãy tìm các giá trị của m và n để đa thức sau (với biến số x) bằng đa thức 0:

Lời giải

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 4. Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số.

Bài 26 (trang 19 SGK Toán 9 tập 2): Xác định a và b để đồ thị của hàm số y = ax + b đi qua hai điểm A và B trong mỗi trường hợp sau:

a) A(2; -2) và B(-1; 3) ;     b) A(-4; -2) và B(2; 1)

c) A(3; -1) và B(-3; 2) ;     d) A(√3; 2) và B(0; 2)

Lời giải

(Vì đề bài của bài này không phải là giải hệ phương trình nên mình sẽ không trình bày rõ các bước.)

 

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 4. Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số.
Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 4. Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số.
Bài 27 (trang 20 SGK Toán 9 tập 2): Bằng cách đặt ẩn phụ (theo hướng dẫn), đưa các hệ phương trình sau về dạng hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn rồi giải:
Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 4. Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số.
Lời giải
Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 4. Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top