Trang chủ » Giải bài tập toán lớp 9, tập 2, Bài 3. Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế

Giải bài tập toán lớp 9, tập 2, Bài 3. Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế

Bài 12 trang 15

Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp thế:

a) {xy=33x4y=2;        b) {7x3y=54x+y=2;       

c) 

Lời giải chi tiết


Giải bài tập toán lớp 9, tập 2, Bài 3. Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế

Giải bài tập toán lớp 9, tập 2, Bài 3. Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế

Bài 13 (trang 15 SGK Toán 9 tập 2)Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp thế:

Giải bài tập toán lớp 9, tập 2, Bài 3. Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế

Lời giải

Giải bài tập toán lớp 9, tập 2, Bài 3. Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế

Bài 14 (trang 15 SGK Toán 9 tập 2)Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp thế:

Giải bài tập toán lớp 9, tập 2, Bài 3. Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế

Lời giải

Giải bài tập toán lớp 9, tập 2, Bài 3. Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế

Bài 15 (trang 15 SGK Toán 9 tập 2): Giải hệ phương trình

Giải bài tập toán lớp 9, tập 2, Bài 3. Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế
Lời giải
Giải bài tập toán lớp 9, tập 2, Bài 3. Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế
Bài 16 (trang 16 SGK Toán 9 tập 2)Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp thế:
Giải bài tập toán lớp 9, tập 2, Bài 3. Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế

Lời giải

Giải bài tập toán lớp 9, tập 2, Bài 3. Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế
Giải bài tập toán lớp 9, tập 2, Bài 3. Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế

Bài 17 (trang 16 SGK Toán 9 tập 2)Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp thế:

Giải bài tập toán lớp 9, tập 2, Bài 3. Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế

 

Lời giải
Giải bài tập toán lớp 9, tập 2, Bài 3. Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế
Giải bài tập toán lớp 9, tập 2, Bài 3. Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế
Bài 18 (trang 16 SGK Toán 9 tập 2): a) Xác định các hệ số a và b, biết rằng hệ phương trình
Giải bài tập toán lớp 9, tập 2, Bài 3. Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế
Lời giải
Giải bài tập toán lớp 9, tập 2, Bài 3. Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế
Bài 19 (trang 16 SGK Toán 9 tập 2): Biết rằng: Đa thức P(x) chia hết cho đa thức x – a khi và chỉ khi P(a) = 0. Hãy tìm các giá trị của m và n sao cho đa thức sau đồng thời chia hết cho x + 1 và x – 3:
Giải bài tập toán lớp 9, tập 2, Bài 3. Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế
Lời giải
Giải bài tập toán lớp 9, tập 2, Bài 3. Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top